Stafi

Nivel i lartë i performancës së stafit akademik duke përdorur literaturë të përditësuar si dhe risitë në procesin e mësimdhënies. Përdorimi i pajisjeve teknologjike moderne (e-mesimi, moodle, projektorë, smart board etc.) në procesin e mësimdhënies, shfrytëzimi i laboratorëve për aftësimin e studenteve për pjesën praktike dhe hulumtimeve shkencore. Msc Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë, do të jetë pjesë përbërëse e njësive akademike të UBT, që ofron programe  mësimore bashkëkohore të mbështetur në eksperiencën e universiteteve më të mira ndërkombëtare.

 

Stafi menaxhues

Dekan: Prof. Ass. Dr. Fidan Feka,
Prodekane: Prof. Asoc. Dr. Violeta Lajqi Makolli.
Kordinator: PhD Cand. Veton Haziri,
Kordinatore: PhD Cand. Lorikë Salihu.