Struktura e Programit

Kurrikula e këtij programi i përmbahet Direktivës së Komisionit Evropian dhe përmbush raportin minimal teorik/praktik të përcaktuar në të. Programi është i strukturuar në 4 semestra. Studimet zgjasin 2 vjet. Ngarkesa e përgjithshme e studentëve gjatë gjithë studimeve të integruara përfshirë udhëzimet teorike, praktikën, përgatitjen dhe provimet dhe është e barabartë me nje numër të kredive prej 120 (ECTS).

 

Kurrikula e studimeve:
Viti I: 60 ECTS  
SEMESTRI  1: 30 ECTS
  Orë/javë
Nr O/Z Lënda L U ECTS
1 O Mikrobiologjia e Aplikuar në Industrinë e Ushqimit 2 2 6
2 O Biokimia e Avancuar e Ushqimit 2 2 6
3 O Kursi i Lartë i të Ushqyerit 2 2 6
4 O Menaxhimi i Përgjithshëm i Cilësisë në Industrinë e Ushqimit 2 2 5
5 O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor me statistikë aplikative 2 1 5
6 Z Mykologjia e Ushqimit 2 1 2
7 Z Fermentimi i Ushqimeve dhe Teknologjitë e Avancuara 2 1 2
8 Z Yndyrërat dhe Vajrat në Ushqim 2 1 2
9 Z Biologjia Molekulare 2 1 2
10 Z Gjuhë Angleze Profesionale 2 0 2
Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore
 SEMESTRI  2 :  30 ECTS
11 O Metodat Spektroskopike dhe Kromatografike në Analizën e Ushqimit 2 2 6
12 O Procesimi dhe Konservimi i Ushqimit 2 2 5
13 O Higjiena dhe Sanitarija në Industrinë e Ushqimit 2 1 5
14 O Bioteknologjia e Avancuar e Ushqimit 2 2 6
15 O Toksikologjia e Ushqimit 2 2 6
16 Z Marketingu në Industrinë e Ushqimit 2 1 2
17 Z Aplikimi i Biosenzorëve në Analizën e Ushqimit 2 1 2
18 Z Fortifikimi dhe Biofortifikimi i Ushqimeve 2 1 2
Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore
Viti II (SPECIALIZIMET): 60 ECTS
  A Nutricioni
  B Teknologji Ushqimore
  C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
   
  A Nutricioni
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
19 O Dietoterapia e Aplikuar 2 2 6
20 O Aditivet dhe Suplementet ne Ushqim 2 1 5
21 O Te Ushqyerit në Sport 2 1 5
22 O Fiziologjia e të Ushqyerit 2 2 6
23 O Aspekte Klinike të të Ushqyerit 2 2 6
24 Z Gjenetika dhe të Ushqyerit 2 1 2
25 Z Psikologjia e të Ushqyerit 2 1 2
26 Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2 1 2
27 Z Të Ushqyerit e Fëmijëve, të Rriturve dhe të Moshuarve 2 1 2
28 Z Probiotiket dhe Kulturat Starter 2 1 2
Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS      
  O Tema e  Diplomës     30
B Teknologji Ushqimore
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
           
28

 

O Proceset Inxhinierike në Teknologjinë Ushqimore 2 2 5
29 O Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 2 1 5
30 O Menaxhimi i Mbetjeve dhe Nënprodukteve në Industrinë e Ushqimit 2 1 5
31 O Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2 1 5
32 Z Shkenca e Bukës dhe Produkteve Konditore 2 2  

5

33 Z Shkenca dhe Teknologjia e Qumshtit 2 2 5
34 Z Shkenca dhe Teknologjia e pijeve alkoolike dhe joalkoolike 2 2 5
35 Z Shkenca dhe Teknologjia e Mishit, Shpendve dhe Peshkut 2 2  

5

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS      
  O Tema e diplomës     30
   
   
C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
36 O Menaxhimi i Mbetjeve dhe Nënprodukteve në Industrinë e Ushqimit 2 1 5
37 O Sistemet  e Integruara të Menaxhimit të Cilësisë 2 2 5
38 O Certifikimet dhe Auditimet në Industrinë e Ushqimit 2 2 5
39 O Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2 1 5
40 O Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore 2 1 5
41 Z Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 2 1 5
42 Z Rreziqet ne Ushqime dhe Monitorimi i tyre 2 1 5
43 Z Siguria e Ushqimit dhe Tregtia Ndërkombëtare 2 1 5
Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS
  O Tema e diplomës 30