Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 

 

Emërtimi i programit Master në Arkitekturë dhe Planifikim Urban
Kodi Erasmus (EU) 02.2 Arkitekturë
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 2 vite,  120 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasdite

Puna praktike: Studio dhe Kompani

Partnerët në implementim UBT, Partnerët ndërkombëtarë, Industria
Kualifikimi dhe diploma Master i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor

 

•               Arkitekturë e qëndrueshme

•               Menaxhim Urban

•               Restaurim

•               Dizajn i Interierit

Detaje tjera
 

  • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe në Bashkim Evropian;
  • UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus+;
  • Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohjeje në Evropë;
  • Puna praktike realizohet në Studio dhe në Laboratorët e UBT-së (AutoCAD, Materialeve, Dizajnit, Modeleve dhe CISCO/Microsoft Labs);
  • Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;
  • Sistem Online të studimeve (Moodle);