Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Pranimi në studime , kriteret dhe afatet

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor ofron bursa për kandidatet që kanë notë mesatare maksimale për të promovuar dhe njohur vlerat  e performancës së tyre paraprake.

Kriteret kryesore që kandididatët duhet të plotësojnë për të aplikuar në Fakultetin e Arkitekturës dhe planifikimit hapësinor janë:

 • Diploma nga Bachelor (180 Kredi)
 • Ekuivalentimi i shkollimit paraprak për kandidatët që shkollimin e kanë kryet jasht Kosovës.

Në fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor studentët mund të regjistrohen nga momenti hapjes së konkursit për vitin akademik respektiv, megjithate kandidatët mund të aplikoje gjatë tërë vitit por që studimet  fillojnë vetëm në kohën e fillimit të vitit të ri akademik.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor  është i hapur edhe për studentë që dëshirojnë të transferohen nga fakultetet tjera të Arkitekturës nga Kosova dhe jasht Kosovës duke iu nënshtruar një procesi të transferit të kredive që sjell studenti nga shkolla nga e cila transferohet në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në UBT. Studentët mund të aplikojë për transfer në cdo kohë por transferi mund të realizohet në afatet që përcakton Ministria e Arsimit.

Për studentët e nivelit master programi është i hapur për të gjithë studentët që plotësojnë kriteret minimale të specifikuara në Direktivën e Këshillit të UE-së, 85/384/EEC, mbi profesionin dhe studimin e Arkitekturës.

Studentët duhet të kenë përfunduar së paku tri vite të studimit të Arkitekturës ekuivalente me 180 ECTS dhe të mbulojnë parakushtet e përcaktuara të direktivës. Programi është i hapur për të diplomuarit e programit të Arkitekturës.

Programi është hartuar për të tërhequr:

 • Studentët nga disiplina joarkitekturore që nuk kanë nevojë të ndryshojnë studentët e rrugës për karrierë nga artet, shkencat humane, shkenca, matematika dhe inxhinierimi, studentë nga biznesi dhe administrata;
 • Profesionistë që punojnë në arkitekturë /ndërtim të interesuar për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe shkallën e karrierës;
 • Administratë publike dhe profesionistë të qeverisjes vendore të interesuar për të avancuar mbështetjet teorike dhe empirike të profesionit për politikëbërjen dhe për qëllime rregullatore;
 • Kriteret e pranimit të programit janë si më poshtë:
 • Nxënësit që kanë përfunduar nivelin e arsimit  të lartë të EQF në arkitekturë
 • Nxënësit që kanë përfunduar nivelin e arsimit  të lartë të EQF në ndërtim
 • Nxënësit që kanë përfunduar artet dhe humanitetet e nivelit BA të EQF
 • Nxënësit që kanë përfunduar Shkencën Niveli BA të EQF
 • Nxënësit që kanë përfunduar studimet e nivelit BA të EQF;
 • Nxënësit duhet të kenë një arritje prej 40% ose më shumë në matematikë, lexim dhe anglisht në Maturën Kombëtare të Provimit.