Specializimet

Studimet e nivelit master janë të përgjithshme në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor pa specializim. Studenti ka mundësinë të specializohet në një temë të zgjedhjes së tij përmes një kërkimi mbi temën e diplomës.