Studentët

Koncepti i Fakultetit të Arkitekturës dhe planifikimit Hapësinor, sikurse edhe i UBT-së në tërësi, vendos sudentin në qendër dhe orjenton të gjitha aktiviteteve në akademike në mbështetje të zhvillimit professional, akademik dhe edukativ të studentëve.

Studenti ka në dispozicion infrastrukturën modern dhe një potencial akademik i ofruar nga stafi akademik me përvojë në mësimdhënie dhe edukim nga universitetet ndërkombetare.

Studenti përveç edukimit të paraparë me kurikulën e studimeve ka mundësi të shumëta të jenë pjesë e edukimeve shtesë dhe çertifikimeve dhe trajnimeve që ofron UBT.

Studentët gjithashtu janë të organizuar pranë organizatave studentore që ndohmojn studentët për të adresuar kërkesat e tyre akademike dhe sociale duke ndihmuar studentët të jenë pjesë e marrjes së vendimeve në të gjitha nivelet e menaxhmentit. Të UBT-së.

Studentëve në UBT i ofrohet edhe shërbime përmes Qendrës së Karrierës e cila lidh studentët me industrinë duke qenë pjesë e panaireve të ndryshme dhe duke ndërmjetësuar për  praktika profesionale  për çdo student në institucione publike dhe private me qëllim që të nrijoj relacione për angazhimin e tyre të ardhshme

Të diplomuarit e programit janë të përgatitur për të ndjekur karrierën në praktikat profesionale, në firmat konsulente, në industri, hulumtim, në organizata të zhvillimit dhe në institucione akademike.

Kriteret e pranimit të programit janë si më poshtë:

  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në ndërtim dhe infrastrukturë;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në inxhinieri civile;
  • Studentët që kanë përfunduar një diplomë universitare në arkitekturë;
  • Nxënësit që kanë diplomuar nga fusha e biznesit dhe administratës të cilët demonstrojnë përvojën e mëparshme të punës në inxhinieri ndërtimore janë në gjendje të plotësojnë Paketat e Përgatitjes që përfshijnë disa kurse universitare të dorëzuara në UBT

Programi është hartuar për të tërhequr:

  • Nxënësit me diploma të larta të larta në art, ndërtim, arkitekturë dhe prodhim;
  • Nxënësit që kanë punuar në një arkitekturë dhe dizajn të fokusuar;
  • Studentët nga disiplina të tjera nuk kanë nevojë të ndryshojnë studentët e rrugës së karrierës nga shkencat, matematika dhe inxhinieria, studentët nga biznesi dhe administrata.

Studentët e UBT-së kanë mundësi të ndjekin ligjëratat në Fakultetin e Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në Kampusin në Lipjan, që ofron mundësi të përshtatshme infrastrukturore për të gjithë studentët.

Ajo që ka rëndësi të veçantë të kampusit është biblioteka e cila ka mbi 50.000 libra të digjitalizuar (E-Library) dhe që janë lehtësisht të arritshëm nga studentët. Për më tepër, hapësira e punës për laboratorët mundëson zbatimin e projekteve të grupeve studentore nën mbikëqyrjen e profesorëve/asistentëve /tutorëve.

Një tjetër fushë e socializimit të madh është verari i kampusit, ku nxënësit takohen, komunikojnë dhe diskutojnë gjatë pushimeve midis leksioneve. UBT gjithashtu ofron mundësi të ndryshme si turne studimi, mundësi punësimi, avancime në udhëzimet e tyre profesionale dhe aktivitete të ndryshme profesionale (vizita, trajnime, certifikime dhe kurse për avancim profesional).