Struktura e Programit

Programi është dyvjeçar dhe është i ndarë në katër semestra të veçantë. Dy semestrat e parë ofrojnë të kuptuarit e parimeve të avancuara të projektimit arkitektonik dhe planifikimin hapësinor.

Studentëve u jepet mundësia për të zgjedhur specializimet në semestrin e tretë. Semestri i fundit (i katërt) është i destinuar për një projekt kërkimor të shkurtër dhe disertacionin.

Tema Master u mundëson studentëve që të angazhohen në hulumtime individuale dhe zhvillime të fokusuara në një tematikë përkatëse për disiplinën e tyre të veçantë, si për Arkitekturë apo Planifikim Hapësinor.

Studentët do ta zgjedhin temën pasi t’i kompletojnë provimet dhe procedurat duke u bazuar në rregulloret përkatëse të UBT-së, do t’u caktohet mentori, pastaj do të kërkojnë informacione, literaturë dhe metoda për ta zhvilluar temën.

Studentët duhet të kenë takime të rregullta me mbikëqyrësin apo mentorin e temës, në mënyrë që projekti të monitorohet nga afër dhe të marrë kahjen e duhur, si në aspektin hulumtues, ashtu edhe në aspektin përmbajtesor.

Përfundimi i suksesshëm i temës Master do të ketë ndikim të madh në karrierën e studentit dhe ata do të fitojnë aftësi për t’i zbatuar njohuritë dhe shkathtësitë në projekte reale zhvillimore.

 

 

 

SEMESTER  1:30 ECTS
Hours per week
No Type Subject L P ECTS Lecturer
1 C Historia Krahasuese e Arkitekturës Moderne 2 2 5
2 C Metodat e Avancuara të Projektimit 2 2 5
3 C Trashëgimia Arkitektonike dhe Restaurimi 2 2 5
4 C Dizajn i Brendshëm i Avancuar 2 2 5
5 C Legjislacioni i Ndërtimit, Projektimit dhe Kontraktimi 2 6 10
 SEMESTER  2 :  30 ECTS
1 C Menaxhmenti dhe Ndërmarrësia 2 2 5
2           7 C Konstruksionet Hapësinore 2 2 5
3           8 C Planifikimi i Avancuar Urban 2 2 5
4           9 C Planifikimi Hapësinor Nacional dhe Regjional 2 2 5
5           10 C Studio e Avancuar e Arkitekturës ose

Studio e Avancuar e Enterierit

2 6 10
SEMESTER  3 :  30 ECTS
No Type Subject L U ECTS Lecturer
1 C Planifikimi Hapësinor Evropian 2 2 5
2 C Planifikimi i Trafikut, Infrastrukturës dhe Peizazhit 2 2 5
3 C Efiçienca Energjetike e Ndërtesave dhe Ambienti 2 2 5
4 C Metodat Hulumtuese 2 2 5
5 C Studio e Avancuar Urbane ose

Studio e Planifikimit Hapësinor

2 6 10
 

SEMESTER  4 :  30 ECTS

1 C Projekt Hulumtues 2 2 5
2 C Tema e Masterit 2 16 25