Struktura e Programit

Programi është dyvjeçar dhe është i ndarë në katër semestra të veçantë. Dy semestrat e parë ofrojnë të kuptuarit e parimeve të avancuara të projektimit arkitektonik dhe planifikimin hapësinor.

Studentëve u jepet mundësia për të zgjedhur specializimet në semestrin e tretë. Semestri i fundit (i katërt) është i destinuar për një projekt kërkimor të shkurtër dhe disertacionin.

Tema Master u mundëson studentëve që të angazhohen në hulumtime individuale dhe zhvillime të fokusuara në një tematikë përkatëse për disiplinën e tyre të veçantë, si për Arkitekturë apo Planifikim Hapësinor.

Studentët do ta zgjedhin temën pasi t’i kompletojnë provimet dhe procedurat duke u bazuar në rregulloret përkatëse të UBT-së, do t’u caktohet mentori, pastaj do të kërkojnë informacione, literaturë dhe metoda për ta zhvilluar temën.

Studentët duhet të kenë takime të rregullta me mbikëqyrësin apo mentorin e temës, në mënyrë që projekti të monitorohet nga afër dhe të marrë kahjen e duhur, si në aspektin hulumtues, ashtu edhe në aspektin përmbajtesor.

Përfundimi i suksesshëm i temës Master do të ketë ndikim të madh në karrierën e studentit dhe ata do të fitojnë aftësi për t’i zbatuar njohuritë dhe shkathtësitë në projekte reale zhvillimore.

 

 

 

SEMESTER  1:30 ECTS
Hours per week
NoType SubjectLPECTSLecturer
1CHistoria Krahasuese e Arkitekturës Moderne225
2CMetodat e Avancuara të Projektimit225
3CTrashëgimia Arkitektonike dhe Restaurimi225
4CDizajn i Brendshëm i Avancuar225
5CLegjislacioni i Ndërtimit, Projektimit dhe Kontraktimi2610
 SEMESTER  2 :  30 ECTS
1CMenaxhmenti dhe Ndërmarrësia225
2           7CKonstruksionet Hapësinore225
3           8CPlanifikimi i Avancuar Urban225
4           9CPlanifikimi Hapësinor Nacional dhe Regjional225
5           10CStudio e Avancuar e Arkitekturës ose

Studio e Avancuar e Enterierit

2610
SEMESTER  3 :  30 ECTS
NoTypeSubjectLUECTSLecturer
1CPlanifikimi Hapësinor Evropian225
2CPlanifikimi i Trafikut, Infrastrukturës dhe Peizazhit225
3CEfiçienca Energjetike e Ndërtesave dhe Ambienti225
4CMetodat Hulumtuese225
5CStudio e Avancuar Urbane ose

Studio e Planifikimit Hapësinor

2610
 

SEMESTER  4 :  30 ECTS

1CProjekt Hulumtues225
2CTema e Masterit21625