Infrastruktura

Studio

Laboratori me kompjuterë

Laboratori për modelim

Laboratori për shtyp/printim

Punëtoria e drurit dhe metalit

Instituti i Fizikës së Ndërtesave

Instituti për Studime Urbane dhe Planifikim Hapësinor (http://cus.ubt-uni.net/)

Qendra e Studentëve

Qendra e Karrierës

Zyra këshillimore

Qendra e Transferit të Teknologjisë (CTT)

Instituti për Inovacion dhe Zhvillim të Ndërmarrësisë (RIED)

UBT Stats

UBT Campus Radio

UBT Library

UBT Knowledge Center