Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi është dizajnuar për t’iu përgjigjur kontekstit dhe kërkesës në tregun e punës, si dhe preferencave të përcaktuara nga stafi dhe studentët. Megjithatë, programi përgjithësisht përfshinë një bazë të praktikës arsimore në fushën e studimit. Komiteti i Kurrikulës ka marrë parasysh përmbajtjen e programeve të ngjashme nga disa programe në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë.

 

 

TU Vienn-Austria Fakultat fur Architektur und Raumplannung Bakkalaureatstudium Architektur http://www.tuwien.ac.at 
TU Delft-Nderland Faculty of Architecture Bachelor of Science http://www.bk.tudelft.nl 
Universiteta-Mariboru Fakultet za gradbenistvo Dipl.Ing.Arch. http://www.fakultet za gradbenistvomaribor

Përmbajtja e kurrikulës merr në konsideratë Direktivën e Këshillit 85/384 / KEE të 10 qershorit 1985, mbi njohjen reciproke të diplomave, certifikatave dhe dëshmive të tjera të kualifikimeve formale në arkitekturë, përfshirë masat për të lehtësuar ushtrimin efektiv të së drejtës së themelimit dhe liria për të ofruar shërbime. Programi duhet të jetë i balancuar në mes të aspekteve teorike dhe praktike të trajnimit arkitektonik dhe duhet të sigurojë:

 • marrjen e aftësisë për të krijuar dizajne arkitekturore dhe për të kënaqur të dy kërkesat, estetike dhe teknike;
 • njohuri adekuate të historisë dhe teorive të arkitekturës;
 • njohuri adekuate për dizajn urban, planifikim dhe shkathtësi të përfshira në procesin e planifikimit;
 • njohuri për artet e bukura, si një ndikim në cilësinë e dizajnit arkitektural, një mirëkuptim ndërmjet marrëdhënieve midis njerëzve dhe ndërtesave dhe ndërmjet ndërtesave dhe mjedisit;
 • një kuptim të profesionit të arkitekturës dhe rolit të arkitektit në shoqëri [faktorët socialë];
 • metodat e hulumtimit dhe hetimit për projektin e projektimit;
 • kuptimin e projektimit strukturor dhe problemet inxhinierike që lidhen me dizajnin e ndërtesës;
 • njohjen e problemeve fizike dhe teknologjive dhe aftësitë e nevojshme të projektimit për të përmbushur kërkesat e përdoruesve brenda kufizimeve të imponuara nga faktorët e kostos dhe rregulloret e ndërtimit;
 • njohuritë e industrive, organizatave, rregulloreve dhe procedurave të përfshira në përkthimin e koncepteve të projektimit në ndërtesa dhe planet integruese në planifikimin e përgjithshëm.

Bashkëpunimi Ndërkombëtar si pjesë e programit është e orientuar drejt:

 1. shkëmbimit të studentëve;
 2. shkëmbimit dhe zhvillimit të stafit. Gjatë ciklit të kaluar, janë zbatuar projektet në vijim:

Trashëgimia si mundësi për zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim ndërkufitar:

V4-Vendet

 • Republika Çeke
 • Hungaria
 • Polanda
 • Sllovakia

Ballkani Perëndimor (BB)

 • Shqipëria
 • Kosova
 • Maqedonia
 • Mali i Zi
 • Serbia

Projekti Vasarely

 • Metro State University of Denver, CO (SHBA)
 • Central Academy of Fine Arts, Beijing (Kinë)
 • Shanghai Institute of Technology (Kinë)
 • Santo Tomas University, Cebu (Filipine)
 • University of Business and Technology, Pristine, (Kosovë)
 • Dy universitete nga Franca

Young Talent Architecture Award (YTAA