Media dhe Komunikim

Studimet master janë të strukturuara që të zhvillohen gjatë dy viteve, të ndara në katër semestra. Në semestrin e parë dhe të dytë studimet janë të përgjithshme. Ndërsa nga semestri i tretë nis ndarja në specializime. Janë dy specializime: Komunikimi politik dhe Organizatat; dhe Mediat digjitale dhe Komunikimi.

Studentët e përzgjedhin njërin nga këta dy specializime. Në semestrin e katërt, studentët do të merren me projekte dhe me punën shkencore-temën e masterit.