Qëllimet dhe Objektivat

Kosova ka një trend relativisht të ri të zhvillimit në pothuajse çdo fushë, veçanërisht në dimensionin e zhvillimit të medias dhe komunikimit. Nga njëra anë format e ndryshme të mediave, nga llojet klasike në një gamë të gjerë të atyre elektronike dhe ato digjitale, kanë evoluar mjaft kohët e fundit në Kosovë. Kështu, sipas Komisionit të Pavarur të Mediave në Kosovë, në fakt funksionojnë rreth 82 radio stacione, 20 stacione televizive, 56 ofrues kanali dhe 37 operatorë kabllorë, të gjitha të licencuar nga ky autoritet. Numri i mediave të shkruara dhe portaleve nuk është më i vogël në numër.

Format e tjera të komunikimit me mediat, si p.sh. rrjetet sociale dhe format e tjera të medias digjitale, janë bërë shumë të përdorshme edhe për vitet e kaluara. Ndërsa, nga ana tjetër, përgatitja e kualifikimeve në media dhe komunikim ka ndodhur kryesisht përmes programeve të trajnimit në vendin e punës në shtëpitë mediatike dhe në institucionet dhe organizatat e tjera.

Edukimi formal ka munguar për një kohë dhe tani ka vetëm disa programe studimi në Kosovë që punojnë në këtë drejtim, megjithatë ato kryesisht përqendrohen në gazetari, duke ofruar më shumë hapësirë profesionale. Për më tepër, komunikimi intra dhe ndër organizativ është një element thelbësor për organizatat dhe institucionet në mënyrë që të ruaj një nivel kuptimplotë të informacionit dhe bashkëpunimit me audiencat me interes, prandaj profili i marrëdhënieve me publikun dhe komunikimet është më se i nevojshëm në këtë drejtim.

Ky program studimor ka për qëllim të drejtojë drejtpërsëdrejti këtë dimension të përgatitjes së gjeneratave të reja të profesionistëve të medias dhe PR-it, të cilat do të luajnë një rol thelbësor në institucionet publike dhe korporatat private, si dhe në zhvillimin cilësor të medias. Përveç kësaj, për disa vite UBT ofron programin e studimit të medias dhe komunikimit në Diplomë Bachelor, duke ofruar kështu mundësinë që edhe për të diplomuarit e ardhshëm është më se e nevojshme të avancojnë në fushën e tyre të profesionit.

 

Programi ka për qëllim të përgatit brezat e rinj të profesionistëve të Medias e të Komunikimit, e që, pas përfundimit të këtij shkollimi, ata të jenë të gatshëm të marrin një rol të rëndësishëm në institucionet publike dhe në kompanitë private, si dhe të jenë aktorë potencialë në zhvillimin e tyre.