Struktura e Programit

UBT ofron programin e studimit master në Media dhe Komunikim, që është i vetmi në vend që ofron specializime unike, me qëllim të aftësimit dhe ngritjes së nivelit të studentëve në aspektin teorik dhe praktik.

Ky program u mundëson studentëve të Medias dhe Komunikimit të kenë karrierë të suksesshme akademike falë kurrikulës që përmban laramani të lëndëve.

 

Programi master Media dhe Komunikim ofrohet me 120 kredi ECTS dhe zgjatë 2 vite akademike, përfshirë edhe përfundimin e temës së diplomës, që njihet ndërkombëtarisht.

 

Studimet në semestrin e parë dhe të dytë janë të përgjithshme, teksa në semestrin e tretë studentët duhet të zgjedhin specializimet:

 

  • Mediat digjitale dhe Komunikimi
  • Komunikimi politik dhe Organizatat

 

Gjatë katër semestrave zhvillohen edhe hulumtime në fushën e Medias dhe Komunikimit. Ndërsa, në semestrin e katërt  studentët do të merren me projekte që ngërthejnë në vete hulumtime shkencore, kurse cikli i studimeve përmbyllet me përgatitjen dhe mbrojtjen e temës së diplomës.

Studentët e këtij programi fitojnë kompetenca profesionale dhe lehtësisht qasen në tregun e punës, teksa përfundimi i studimeve u jep mundësi të menjëhershme për vazhdim të studimeve të doktoratës.

 

 

 

SEMESTER  1:30 ECTS
No Lloji Subjekti L P ECTS
1 C Teoria e Medias dhe Komunikimit 3 2 7
2 C Media në Epokën Digjitale 2 1 5
3 C Ekonomia Politike e Komunikimit Masiv 2 2 6
4 C Sociologji Politike 2 1 5
5 C Gazetaria dhe Raportimi 3 2 7

 

SEMESTER  2:30 ECTS
No Lloji Subjekti L P ECTS
6 C Marketing dhe Komunikim i Integruar 2 2 6
7 C E Drejta e Medias dhe Politikëbërja 2 2 6
8 C Politika Publike 2 2 6
9 C Metodat e Shkrimit 2 2 6
10 C Psikologji Sociale dhe Persuazim 2 2 6

 

Në semestrin e 3 studentëve iu duhet të zgjedhin një prej specializimeve si mëposhtë :

A Komunikimi Politik dhe i Korporatave
B Media Digjitale dhe Komunikimi
C Grupi i lëndëve zgjedhore (A)
D Grupi i lëndëve zgjedhore (B)

 

SPECIALIZMI (A): Komunikimi Politik dhe i Përbashkët
No Lloji Subjekti L P ECTS
1 C Komunikimi dhe Kampanjat Politike 2 2 6
2 C Çështjet Publike dhe Marrëdhëniet me Media 2 2 6
3 C Komunikimi Organizativ dhe Avokimi 2 2 6
4 O Zgjedhore 1 (zgjidhni një nga Grupi A) 6
5 O Zgjedhore 2 (zgjidhni një nga Grupi B) 6

 

SPECIALIZIMI (B): Digital Media and Communication
No Lloji Subjekti L P ECTS
1 C Teknologjia Bashkëkohore e Komunikimit 2 2 6
2 C Mediat Digjitale dhe Sociale 2 2 6
3 C Media Digjitale dhe Strategjia e Komunikimit 2 2 6
4 O Zgjedhore 1 (zgjidh një nga Grupi A) 6
5 O Zgjedhore 2 (zgjidh një nga Grupi B) 6

 

Lëndët  Zgjedhore nga grupi A 
No Lloji Subjekti L P ECTS
1 O Menaxhimi i Dijes 2 2 6
2 O Teknologjia e Komunikimit dhe Informacionit 2 2 6
3 O Komunikim Ndërkulturor 2 2 6
4 O Strategjia e Reklamimit 2 2 6
5 O Media, Pushteti dhe Politika 2 2 6
6 O Ndërmarrësia 2 2 6

 

Lëndët  Zgjedhore nga grupi B
No Lloji Subjekti L P ECTS
1 O Mediat në Epokën Digjitale 2 2 6
2 O Kriza e Komunikimit 2 2 6
3 O Kryeartikulli dhe Shkruarja e Opinioneve 2 2 6
4 O Tipologjia e të Shkruarit në Fjalime 2 2 6
5 O Trajnimi dhe Zhvillimi Profesional i Zëdhënsve për shtyp 2 2 6
6 O Analizë e Medias 2 2 6

 

SEMESTER  4:30 ECTS
No Lloji Subjekti L P ECTS
11 C Hulumtim (Sasior dhe Cilësor) 2 1 5
12 C Praktika dhe Projekti 2 1 5
13 C Teza 20