Struktura e Programit

UBT ofron programin e studimit master në Media dhe Komunikim, që është i vetmi në vend që ofron specializime unike, me qëllim të aftësimit dhe ngritjes së nivelit të studentëve në aspektin teorik dhe praktik.

Ky program u mundëson studentëve të Medias dhe Komunikimit të kenë karrierë të suksesshme akademike falë kurrikulës që përmban laramani të lëndëve.

 

Programi master Media dhe Komunikim ofrohet me 120 kredi ECTS dhe zgjatë 2 vite akademike, përfshirë edhe përfundimin e temës së diplomës, që njihet ndërkombëtarisht.

 

Studimet në semestrin e parë dhe të dytë janë të përgjithshme, teksa në semestrin e tretë studentët duhet të zgjedhin specializimet:

 

  • Mediat digjitale dhe Komunikimi
  • Komunikimi politik dhe Organizatat

 

Gjatë katër semestrave zhvillohen edhe hulumtime në fushën e Medias dhe Komunikimit. Ndërsa, në semestrin e katërt  studentët do të merren me projekte që ngërthejnë në vete hulumtime shkencore, kurse cikli i studimeve përmbyllet me përgatitjen dhe mbrojtjen e temës së diplomës.

Studentët e këtij programi fitojnë kompetenca profesionale dhe lehtësisht qasen në tregun e punës, teksa përfundimi i studimeve u jep mundësi të menjëhershme për vazhdim të studimeve të doktoratës.

 

 

 

SEMESTER  1:30 ECTS
NoLloji SubjektiLPECTS
1CTeoria e Medias dhe Komunikimit327
2CMedia në Epokën Digjitale215
3CEkonomia Politike e Komunikimit Masiv226
4CSociologji Politike215
5CGazetaria dhe Raportimi327

 

SEMESTER  2:30 ECTS
NoLloji SubjektiLPECTS
6CMarketing dhe Komunikim i Integruar226
7CE Drejta e Medias dhe Politikëbërja226
8CPolitika Publike226
9CMetodat e Shkrimit226
10CPsikologji Sociale dhe Persuazim226

 

Në semestrin e 3 studentëve iu duhet të zgjedhin një prej specializimeve si mëposhtë :

AKomunikimi Politik dhe i Korporatave
BMedia Digjitale dhe Komunikimi
CGrupi i lëndëve zgjedhore (A)
DGrupi i lëndëve zgjedhore (B)

 

SPECIALIZMI (A): Komunikimi Politik dhe i Përbashkët
NoLloji SubjektiLPECTS
1CKomunikimi dhe Kampanjat Politike226
2CÇështjet Publike dhe Marrëdhëniet me Media226
3CKomunikimi Organizativ dhe Avokimi226
4OZgjedhore 1 (zgjidhni një nga Grupi A)6
5OZgjedhore 2 (zgjidhni një nga Grupi B)6

 

SPECIALIZIMI (B): Digital Media and Communication
NoLloji SubjektiLPECTS
1CTeknologjia Bashkëkohore e Komunikimit226
2CMediat Digjitale dhe Sociale226
3CMedia Digjitale dhe Strategjia e Komunikimit226
4OZgjedhore 1 (zgjidh një nga Grupi A)6
5OZgjedhore 2 (zgjidh një nga Grupi B)6

 

Lëndët  Zgjedhore nga grupi A 
NoLlojiSubjektiLPECTS
1OMenaxhimi i Dijes226
2OTeknologjia e Komunikimit dhe Informacionit226
3OKomunikim Ndërkulturor226
4OStrategjia e Reklamimit226
5OMedia, Pushteti dhe Politika226
6ONdërmarrësia226

 

Lëndët  Zgjedhore nga grupi B
NoLlojiSubjektiLPECTS
1OMediat në Epokën Digjitale226
2OKriza e Komunikimit226
3OKryeartikulli dhe Shkruarja e Opinioneve226
4OTipologjia e të Shkruarit në Fjalime226
5OTrajnimi dhe Zhvillimi Profesional i Zëdhënsve për shtyp226
6OAnalizë e Medias226

 

SEMESTER  4:30 ECTS
NoLloji SubjektiLPECTS
11CHulumtim (Sasior dhe Cilësor)215
12CPraktika dhe Projekti215
13CTeza20