Aktrim

Emri i Institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti Aktrim
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega Kampusi Kryesor
Aplikohet për Program në Degë Jo
Emërtimi i Programit të Studimit Aktrim
Personi përgjegjës Ferid Selimi
Akreditim/Reakreditim Akreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK NQF Niveli 6
Grada akademike në diploma BAAktrim
ECTS 180
Profili i programit (specializimi) Aktrim
Fusha e studimit sipas ESAC  
Forma e studimeve Studime të Rregullta
Numri i vendeve për studim  
Kohëzgjatja minimale e studimeve 3 vite