Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Bazuar në Ligjin e Arsimit të Larë dhe udhëzimeve të AKA, UBT është angazhuar që programin Bachelor në Aktrim të modelojë në atë mënyrë që të arrihen objektivat e kualifikimit. Këtu përfshihet kurrikuli, shpërndarja e lëndëve, përvetësimi i aftësive profesionale, kompetencat disiplinore, si dhe metodologjia e mësimdhënies. Kujdes të veçantë i ka kushtuar punësimit të kuadrove me grada shkencore përkatëse, të cilët bëjnë që studentët të dalin të përgatitur në programin që studiojnë.