Struktura e Programit

Programi për Aktrim, që u ofrohet studentëve në UBT, është hartuar duke pasur parasysh hulumtimin e nevojave për kuadro në fushën e Aktrimit në Kosovë. Për mungesë kuadrosh në fushën e teatrit dhe Filmit në Kosovë programi është mbështetur krejtësisht në nevojat e fushave të përcaktuara, duke shpresuar dhe besuar që do të krijojë kuadro të përgatitura, të cilët do ta gjejnë vendin e tyre në tregun e teatrit, filmit e produksioneve a televizioneve në vend dhe më gjerë.

Programi Aktrim  është  multidiciplinar dhe me rëndësi  të madhe për edukimin  artistik e të komunikimit teatral, filmik e televiziv në nivelin universitar. Konsensusi kryesor që rrjedh nga praktika ndërkombëtare është se Aktrimi e ka aftësinë e paraqitjes dhe të përshfaqjes së karaktereve të ndryshme njerëzore të shtresave të ndryshme sociale, klasave të ndryshme shoqërore si dhe etniteteve të ndryshme.

Këtu përfshihen:

-Ligjërata;

-Prova nga ligjërata paraprake;

-Diskutime dhe analiza për proven;

-Hulmtim;

-Krahasim me shembuj konkret;

-Vizita studentore neper teatro;

-Kinema vendore dhe me gjerë;

-Projektet;

-Mësimi i bazuar në problem;

-Mësimi i simuluar;

-Interpretime artistike;

-Edukim artistik;

 

Në këtë mënyrë, studentët do të jenë në gjendje të punojnë në institucione shtetërore, publike e private të fushave të ndryshme që ndërlidhen me Aktrimin, edhe atë:

Aktor teatri,

Aktor Teatri të kukullave;

Aktor filmi;

Insipiciencë;

Folës;

Animacion;

 

Prandaj, të diplomuarit e programit Aktrim do të kenë aftësi për të luajtur në shfaqje teatrale, film, seriale dhe TV;

Të komunikojnë në mënyrë efektive në një kontekst artistik;

Të zbatojnë parimet etike dhe ligjore të aktrimit në shfaqje teatrale; të zbatojnë ligjin kombëtar dhe evropian për Teatrin Filmin dhe Televizion;

Të vlerësojnë në mënyrë kritike literaturën e botuar për aktrimin, Dramën, Filmin, dhe Televizionin;

Të promovojnë aktrimin dhe punojnë me efektivitet; Të pranojnë dhe ofrojnë vlerësim professional;

Të angazhohen në promovimin e aktrimit dhe lojës teatrale në nivele individuale dhe kolektive;

Të punojnë në ekip dhe të jenë të gatshëm për përgjegjësinë profesionale dhe etike gjatë ushtrimit të profesionit të tyre

 

 

Programi Bachelor në Aktrim zgjat 3 vjet (6 semestra) përfshirë përfundimin e temës së diplomës.

Gjatë gjashtë semestrave zhvillohet njëkohësisht puna teorike dhe ajo praktike.

Studimi Bachelor përmban 180 ECTS dhe ndahet në lëndë obligative dhe me zgjedhje.

Studimi bachelor përmban 180 ECTS

 

 

BSc Aktrim – PRISHTINË

 

Viti i I: 60 ECTS
SEMESTRI 1: 30 ECTS
  Orë për javë
Nr Tipi Lënda L U ECTS
1 O Aktrim I 2 6 8
2 O Lëvizje Skenike I 1 1 5
3 O Diksion I 1 3 5
4 O Aktrim në Ekran I 1 4 5
5 O Teknikë Vokale I 1 1 4
6 E Gjuhë Angleze Profesionale I 1 1 3
7 E Shkrim Akademik I 1 1 3
8 E IT I 1 1 3
9 E Pantomime I 1 1 3
SEMESTRI 2:  30 ECTS
10 O Aktrim II 2 6 8
11 O Lëvizje Skenike II 1 1 5
12 O Diksion II 1  3 5
13 O Aktrim në Ekran II 2 2 5
14 O Teknikë Vokale II 1 1 4
15 E Estetikë 2 0 3
16 E Plastikë trupore 1 1 3
VITI 2: 60 ECTS

SEMESTRI 3:  30 ECTS

17 O Aktrim III 2 6 8
18 O Lojra Skenike 1 1 4
19 O Diksion III 1 4 4
20 O Teknikë Vokale III 1 1 4
21 O Historia e Dramës dhe Teatrit I 1 1 3
22 O Performancë Skenike I 1 1 4
23 E Grim 1 1 3
24 E Kostumografi I 1 1 3
25 E Muzikë Aplikative 1 1 3
SEMESTRI 4: 30 ECTS
26 O Aktrim IV 2 6 8
27 O Mjeshtër i Plastikës 1 1 4
28 O Diksion IV 1 3 4
29 O Teknikë Vokale IV 1 1 4
30 O Luftra skenike 1 2 3
31 O Performancë Skenike II 1 2 4
32 E Psikologjia e Artit I 1 1 3
33 E Historia e Dramës dhe Teatrit II 1 1 3
VITI 3: 60 ECTS

SEMESTRI 5: 30 ECTS

34 O Aktrim V 2 6 8
35 O Produksion I 1 3 5
36 O Filozofia e Artit 1 1 5
37 O Përgaditja për Audicion 1 2 5
38 O Skenar i filmit 1 1 4
39 E Sociologjia e Kulturës 1 1 3
40 E Projektimi i skenës 1 1 3
VITI 3: 60 ECTS

SEMESTRI 6: 30 ECTS

41 O Aktrim VI 2 6 6
42 O Produksion II 1 3 5
43 O Regji Filmi dhe Televizioni I 1 1 4
44 O Tema e Diplomës     15