Juridik

Emërtimi i programit Baçelor (LLB) Juridik
Lokacionet e programit Prishtinë
Kohëzgjatja 4 vjet,  240 ECTS
Forma e studimit Kohë të plotë, mundesi e ndjkejses se mesimit paradite dhe pasdite
Përsoni përgjegjës Profesor Asistent Jorida Xhafaj
Partnerët në implementim UBT

Mundesite që i ofrohen studentit pas përfundimit të studimeve
1.       Ndjekja e studimeve pasuniversitare në vend ose jashtë vendit, përfshirë edhe në institutcionet partnere

2. Integrimi në tregun e punës,të aftë për të punuar në:
1. Shoqëri tregtare private;
2. Institucionet e administrates publike;
3. institucionet e sistemit gjyqësor pas provimit të jurispodencës, organet e gjyqêsorit ose prokurorisë;
4. profesionet e lira të Avokatisë, Noterisë, Ndërmjetësimit, Përmbarimit privat;
5. Agjentë të sigurimeve;
6. Specialistë të Shërbimeve publike dhe bankare;
7. Nëpunës të policisë së shtetit.
8. Në Qëndra biznesi apo organizata të ndryshme.

Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferimi dhe njohje në Evropë
Rrjedhimisht, diploma e përftuar njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian.

Përparesite e mundesive te ofruara per studentet dhe cilesine ne arsim nga UBT mund te perkufizohen ne drejtimet e meposhteme:

. UBT ofron mundësi studimi/transferimi ne nje nga vendet e BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +

. Stafi i angazhuar nga vendi dhe ndërkombëtar, të kualifikuaar në universitete më të mira në botë

·         Sistem Online të studimeve (Moodle);

·         Orare fleksibile te organizimit te procesit mesimor;

·         Punë pratike (Internship) në Sistemin Gjyqësor të Kosovës

·         Vizita Studimore:  Kosovë dhe jashtë vendit

·         Mundësi anagazhimi në UBT për studentët e dalluar

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA

. Asistencë për punësim nga Qendra e Karrierës

·         Infrastruktura sipas standardeve juridike

·         Bibloteka me e madhe ne vend

·         Mundësi studimi në Qendrat e Ekselencës për Kriminologji Kumputerike, E Drejta Pronësore Intelktuale, E Drejta Biznesore

·         Ekspertize ligjore ne te drejten civile, penale, administrative, financiare, bankare, sigurimeve, forenzikes, tatimeve, kontabilitetit, e drejta e internetit dhe e drejta e mediave