Qëllimet dhe Objektivat

Objektivi paresor i programit te studimit ” Juridik”, i zbatuar ne fakultetin Juridik është përgatitja e juristëve të ardhshëm në tre drejtimet kryesore të tyre: civile, penale dhe nderkombetarë, nepermjet pajisjes së studentëve me njohuritë të mjaftueshme teoriko – praktike, si edhe vlera te rendesishme te etikes profesionale.
Këto objektiva arrihen nëpërmjet realizimit me cilësi të veprimtarive akademike të tilla si ligjerata, ushtrime, projekte, praktika profesionale, etj.

Synimet konkrete te fushes se studimit janë ofrimi i njohurive bazë juridike që do të shërbejë atyre për thellimin apo specializimin e mëtejshëm në fusha të ndryshme. Programi dhe ndervaresia lendore brenda tij siguron pregatitjen e studenteve me njohuri mbi qëllimet, parimet dhe instrumentet e së drejtës dhe sistemin sanksionues se saj.
Nje tjeter dimension i qellimeve ne realizimin substacial te programit eshte edhe njohja e studentëve me të drejtën ndërkombëtare dhe krahasimin e saj me të drejtën kombëtar. Në këtë aspekt ligjëratat gjithashtu do të jepen në gjuhë të huaja. Një nga qëllimet kryesore është sensibilizimin e studentëve me normat etike të ligjit, të zbatimit të drejtë të ligjit dhe ndërgjegjësimin e kontekstit të ligjit , të drejtësisë në një shoqëri demokratike .

Ne perfundim te programit te studimit, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Të identifikojë, vlerësojë dhe sintetizojnë teoritë dhe konceptet e jurispodencës;
  • Të përdorin teoritë ligjore të përshtatshme, doktrinat dhe konceptet të cilat i shërbejnë për të identifikuar, formuluar dhe zgjidhur problemet ligjore brenda konteksteve kombëtare dhe ndërkombëtare;
  • Të kuptojnë marrëdhëniet në mes të ligjit dhe shoqërisë, duke përfshirë rolin e ligjit duke iu përgjigjur ndryshimeve sociale;
  • Të kryejnë hulumtime mbi drejtën zakonore, legjislacionin dhe komentimin akademik ligjor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
  • Diskutojnë  dhe debatojnë në  këndvështrime të ndryshme mbi problemet ligjore, teoritë dhe doktrinat e caktuara;<
  • Të komunikoj në mënyrë efektive  verbalisht apo me shkrim në mjediset profesionale dhe akademike, si  dhe të punojnë në mënyrë efektive në mjedise multi-disiplinore;
  • Të demonstrojnë fleksibilitet, përshtatshmëri dhe pavarësinë në mënyrë që të angazhohen në mënyrë produktive ne një mjedis shoqëror, kulturor dhe teknologjik të ndryshme;
  •  Të ketë aftësi për t’u përfshirë në të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke përfshirë trajnimin profesional për profesionin e juristit.