Pranimi ne Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë mbaruar maturën Kombëtare.
Një kandidat do të pranohet nëse ai / ajo plotëson kërkesat minimale të pranimit përcaktuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe bazuar ne legjislacionin aktual te arsimit te larte, cdo person që ka përfunduar me sukses maturën shtetërore, apo studentë të huaj, bazuar në marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.

 

Bazuar në Statutin e Kolegjit UBT, kushtet për pranimin në studime universitare në ligj janë:

  • Përfundimi i suksesshëm i diplomës së shkollës së mesme të verifikuar në Kosovë ose përfundimi i suksesshëm i shkollës fillore dhe të mesme jashtë vendit me të paktën 12 vjet arsim, të vërtetuar me shkallën përkatëse;
  • Kanë kaluar provimin kombëtar të pjekur;
  • Autorizim i veçantë i lëshuar nga Ministria në rast se kërkohet;
  • Përveç kësaj, ata duhet të kenë demonstruar të paktën një meritë në arsimin e mesëm.

 

Programi i përgatit studentët jo vetëm për jetën si ‘juristë’, por gjithashtu u mundëson atyre të hyjnë në shumë fusha të karrierës si sistemi gjyqësor, kompanitë private të biznesit, sistemi prokurorial, sistemi bankar, zyrat e avokatisë, noteria, sigurimi, politika apo diplomacia dhe shërbimet publike. Aftësitë e mësuara përmes studimit të ligjit janë të dobishme në të gjitha sferat e jetës. Gjithashtu programi i pajis studentët me aftësinë për të kryer kërkime, aftësi të transferueshme dhe gadishmëri profesionale për të aplikuar informata relevante ndaj problemeve, për të përdorur gjuhën juridike me saktësi, me kujdes dhe objektivitet.

Sistemi i kritereve paraprake të pranimit ndërthuret edhe me nje politike motivuese dhe të qartë të bursave. Këto të fundit ofrohen për kategori të caktuara të maturantëve dhe synojnë të ofrojnë mëbështetje financiare për të rinjtë dalluar, ata që vijnë nga zona të klasifikuara me prioritet të zhvillimit industrial, kategori të caktuara sociale etj.