Struktura e Programit

VITI 1: 60 ECTS
Semestri 1:30 ECTS
  Orë për javë  
Nr Lloji  Lënda L U ECTS Ligjëruesi
1 O Hyrje në drejtësi 2 2 7 Prof. Asoc Dr. Behar Selimi
2 O Historia e shtetit dhe së drejtës 2 1 6 Prof. Asistent Dr. Nuredin Lutfiu
3 O Të drejtat e njeriut dhe etika ligjore 2 1 4 Dr. Artan Tahiri
4 O Sociologjia juridike 2 1 4 Dr. Emrush Thaçi
5 O Anglishtja juridike I  2 2 5 M.Sc. Rina Sefiu
6 Z Zgjedhore 1: 

 • Teknologjia informative juridike
 • Retorika dhe shprehjet juridike
 • Shkrimi akademik
 • Të menduarit kritik dhe kreativ
2 0 4 Rrezarta AjetiNuredin Luftiu

Sejdi Gashi

Deniz Celcima

SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7 O E drejta romake 2 1 6 Prof. Asoc. Dr. Behar Selimi
8 O E drejta nderkombëtare për të drejtat e njeriut 2 1 5 Prof. Asistent. Dr. Elton Tota
9 O Ekonomia dhe ligji 2 1 5 Prof. Asistent. Dr. Veli Lecaj
10 O Shkrimi ligjor 2 2 5 Dr. Mervete Shala
11 O Anglishtja juridike II 2 2 5 M.Sc. Rina Sefiu
12 Z Zgjedhore 2: 

 • Komunikimi masiv në drejtësi 
 • Psikologjia juridike
 • Përfshirja dhe ligji
 • Bazat e sistemit gjyqësor
2 0 4  Profesor. Asistent Dr. Bashkim Nuredini

Dr. Emrush Thaçi

Prof. Asistent. Dr. Egzona Osmanaj

Prof. Asistent Dr. Nuredin Lutfiu

VITI 2: 60 ECTS
Semestri 3
Nr Lloji Lënda L U ECTS Ligjëruesi
13 O E drejta kushtetuese 2 2 6 Dr.Xhavit Shala
14 O E drejta penale I  3 1 5 Dr. Elmi Kelmendi
15 O E drejta civile I  2 2 6 Prof. Asistent. Dr. Jorida Xhafaj
16 O E drejta e Unionit Evropian  2 1 4 Artan Murati PhD Kandidat
17 O E drejta administrative 3 1 5 Dr. Artan Tahiri
18 Z Zgjedhore 3: 

 • Lidershipi dhe negociimi
 • E dejta e organizatave ndërkombëtare
 • Logjika
 • Teoria dhe praktika parlamentare
2 0 4 Profesor ordinar Dr. Visar Hoxha

Prof. Asistent. Dr. Ngadhnjim Brovina

Prof. Asoc. Dr. Ahmet Maloku

Dr. Xhavit Shala

SEMESTRI 4
Nr Lloji Lënda L U ECTS Ligjëruesi
19 O E drejta penale II 3 2 5 Dr. Elmi Kelmendi
20 O E drejta civile II (Sendore) 3 1 5 Prof. Asistent.Dr. Sevdai Morina
21 O E drejta e procedurës administrative 2 1 4 Dr. Mervete Shala
22 O E drejta komerciale 2 2 4 Prof. Asistent.Dr. Bashkim Nuredini

Dr, Ramush Bardiqi

23 O E drejta familjare 2 1 4 Prof. Asistent. Dr. Jorida Xhafaj 
24 O E drejta trashëgimore 2 1 4 Prof. Asistent. Dr. Egzonë Osmanaj
25 Z Zgjedhore 4: 

 • E drejta kadastrale
 • Dhuna në familje
 • Mjekësia ligjore
 • E drejta penale për të mitur
2 0 4 Dr. Enisa HalitiProf. Asistent. Dr. Egzonë Osmanaj

Prof. Asistent. Dr. Albulena Ukimeraj

Dr. Florent Azemi

VITI 3
SEMESTRI 5
26 O E drejta e detyrimeve 3 1 5 Prof. Asistent. Dr. Jorida Xhafaj
27 O E drejta e punës dhe sigurimit social 2 2 5 Dr. Nehat Idrizi
28 O E drejta e procedurës civile 3 2 6 LLM Mahir Tutuli
29 O E drejta mjedisore  2 1 4 Prof. Asistent. Dr. Afrim Syla 
30 O E drejta e procedurës penale 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Maloku
31 Z Zgjedhore 5: 

 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • E drejta e mbrojtjes së konsumatorit
 • Administrata publike
 • Menaxhimi i projekteve 
2 0 4 Profesor ordinar Dr. Visar HoxhaProf. Asistent. Dr. Veli Lecaj

Dr.Mervete Shala 

Profesor ordinar Dr. Visar Hoxha

SEMESTRI 6
32 O E drejta detyrimore 2 2 5 Prof. Asistent.  Dr. Egzona Osmanaj
33 O E drejta ndërkombëtare penale 2 1 6 Dr. Elmi Kelmendi
34 O E drejta ndërkombëtare private  2 1 5 Prof. Asistent.  Dr. Elton Tota
35 O E drejta publike ndërkombëtare 2 2 5 Prof. Asistent. Dr. Ngadhnjim Brovina
36 O E drejta financiare 2 1 5 Prof. Asistent.  Dr. Njomëza Zejnullahu
37 Z Zgjedhore 6: 

 • Zgjidhja e konflikteve
 • Klinika juridike (E drejta civile)
 • Klinika juridike (E drejta penale)
 • Praktika profesionale
2 0 4 Prof. Asistent.  Dr. Elton Tota

Florim Shefqeti LLM

Prof. Asistent.  Dr. Albulena Ukimeraj 

Florim Shefqeti LLM

SEMESTRI 7
38 O E drejta e IT dhe telekomunikacionit 2 1 5 LLM Rrezarta Ajeti – Gjyqtare
39 O E drejta e pronës intelektuale 2 1 5 Prof. Asistent.  Dr. Njomëza Zejnullahu
40 O Kriminologji dhe penologji 3 1 6 Dr. Elmi Kelmendi
41 O E drejta e kompanive 3 1 6 Mphil Korab Sejdiu

Dr. Ramush Bardiqi-Gjyqtar

42 O Hulumtimi juridike 2 2 2 4 Dr. Xhavit Shala
43 Z Zgjedhore 7: 

 • E drejta e konkurrencës
 • E drejta e mediave
 • E drejta e sigurisë kombëtare
 • Argumentimi dhe debati
2 0 4 Prof. Asistent.  Dr. Egzona Osmanaj

Prof. Asistent.  Dr. Bashkim Nuredini

Dr. Arian Kadriu

Prof. Asistent. Deniz Celcima

SEMESTRI 8
44 O Praktika juridike (Rast i studimit) 2 2 7 Florim Shefqeti
45 O Seminari i temës 2 2 8 5 profesorë

Prof. Asoc. Dr. Ahmet Maloku – E drejta penale

Prof. Asistent. Dr. Egzona Osmanaj – E drejta civile

Prof. Asistent. Dr. Bashkim Nuredini – E drejta komerciale

Prof. Asistent. Dr. Elton Tota (E drejta e BE)

Prof. Asoc. Dr. Behar Selimi (E drejta kushtetuese)

46 Z E drejta notariale

E drejta evropiane familjare

Përgjegjësia juridiko-civile për dëmin e shkaktuar 

Krimi organizuar

Kriminalistika

Victimologjia

Kallëzimi penal

Marrëdhënit ndërkombëtare

E drejta krahasimore kushtetuese

E drejta diplomatike dhe konzullore

E drejta e inovacionit

E drejta/paditë e korporatave

E drejta sportive

2 2 15 

 (3 lëndë me 5 ECTS)

Dr. Enisa Haliti

Prof. Asistent. Dr. Jorida Xhafaj

Dr. Enisa Haliti

Dr. Elmi Kelmendi

Dr. Elmi Kelmendi

Prof. Asoc. Dr. Ahmet Maloku

Prof. Asistent.Dr. Alfred Marleku

Dr. Xhavit Shala

Prof. Asistent. Dr. Dritero Arifi

Prof. Asistent. Dr. Jorida Xhafaj

Prof. Asistent. Dr. Bashkim Nuredini

Dr. Masar Gjaka nga Fakulteti i Sporteve Kolegji UBT