Struktura e Programit

Programi i studimit Bachelor “Juridik”, është program studimi me kohëzgjatje normale 4 vjet me 240 kredite europiane (ECTS) dhe është i ndërtuar nga orë studimi ne auditor dhe ore studimi individuale.
Procesi mësimor është i organizuar në vite akademik, gjatë të cilit studenti fiton 60 kredite. Viti akademik zgjat 30 javë mësimore dhe jane të parashikuara afatet normale dhe te jashtezakonshme të provimeve.
Koha e fillimit, mbarimit, sesionet e provimeve, pushimet e festave zyrtare përcaktohen në kalendarin akademik të miratuar nga Senati.

Kurrkula eshte e organizuar ne lende te formimit baze, lende te formimit thellesisht profesional, lende te formimit integrues, te clat nderlidhen mbi bazen e parimit te varesise lendore nga semestri ne semester dhe nga viti ne vit. Lendet janë të kombinuara edhe me lende te nevojshme per kuadrin ligjor ne kontekstin e Kosovës dhe zhvillimet bashkëkohore ( aspektet evropiane, komerciale dhe teknologjike ndërkombëtare të së drejtës).
Elemente te rendesishme dhe qe perbejne nje vlere te shtuar te formimit praktik te studenteve dhe ne perputhje me kerkesat e tregut te punes jane nderfutja ne kurrikul e praktikes profesionale, edukimit klinik prej vitit te trete dhe zhvillimit te nje disertacioni ne nivel te kerkimit baze shkencor.

FAKULTETI JURIDIK KURRIKULA -PROGRAMI JURIDIK

SEMESTRI LËNDA ECTS

VITI 1
SEM. 1 Hyrje ne te Drejte 7
Historia e Shtetit dhe se Drejtes 5
Etika Ligjore dhe te Drejtat e Njeriut 5
Sociologjia e sw Drejtws 4
Gjuhe Angleze Ligjore 1 5
Zgjedhore 1 4
Teknologjia Informative dhe e Drejta
Statistike Ligjore
Shkrim Akademik
SEM.2 E Drejta Romake 4
E Drejta e Kosoves 6
Ekonomia dhe e Drejta 6
Shkrimi Ligjor 1 5
Gjuhe Angleze Ligjore 2 5
Zgjedhore 2 4
Teoria dhe Praktike Parlamentare
Bazat e Sistemit Gjyqesor
Kompetenca Nderkulturore
VITI 2
SEM.3 E Drejta Penale 1 4
E Drejta Civile 1 4
E Drejta Kushtetuese 6
E Drejta Administrative 6
E Drejta Publike Nderkombetare 6
Zgjedhore 3 4
Zgjidhja Alternative e Mosmarreveshjeve
Arsyetim Ligjor
Lidershipi dhe Negocim
SEM.4 E Drejta Penale 2 5
E Drejta Civile 2 5
E Drejta Private Nderkombetare 5
E Drejta Biznesore 7
E Drejta Familjare dhe Trashegimore 4
Zgjedhore 4 4
Kriminologji dhe Penologji
Kriminalistike
E Drejta e Organizatave Nderkombetare
VITI 3
SEM.5 E Drejta Detyrimore 6
E Drejta e Procedures Civile 5
E Drejta e Procedures Penale 5
E Drejta e Procedures Administrative 5
E Drejta e BE-se 1 5
Zgjedhore 5 4
Menaxhimi I Institucioneve Gjyqesore
Psikologji Ligjore
Menaxhim projektesh
SEM.6 E Drejta Punes dhe Sigurimit Social 5
E Drejta Kushtetuese e Krahasuar 4
E Drejta e Mjedisit 5
E Drejta e BE-se 2 6
E Drejta Fiskale 6
Zgjedhore 6 4
E Drejta Bankare dhe Financiare
E Drejta Biznesore Nderkombetare
E Drejta Diplomatike dhe e Konsullatave
VITI 4
SEM.7 E Drejta e IT dhe e Telekomunikacionit 5
E Drejta e Pronesise Intelektuale 4
E Drejta e Konsumatorit 5
E drejta e Kompanive 6
Shkrimi Ligjor 2 (Metodat e Hulumtimit) 6
Zgjedhore 7 4
E Drejta e Sigurimeve
E Drejta e Media
Marredhenie Nderkombetare
Sem. 8 Klinike Ligjore 5
Tre mesimdhënie të specializimit 12
Tema Diplomes 15