Struktura e Programit

Programi i studimit Bachelor Juridik, është program studimi me kohëzgjatje 4 vjet me 240 kredite europiane (ECTS) dhe është i ndërtuar nga orë studimi në auditor dhe orë studimi individuale. Numri i kredive është një masë sasiore për ngarkesën e përgjithshme të punës të një studenti.

 

Koha e fillimit, koha e mbarimit, sesionet e provimeve, pushimet e festave zyrtare përcaktohen në kalendarin akademik të miratuar nga Senati.

 

Kurrkila është e organizuar në lëndë të formimit bazë, lëndë të formimit thellësisht profesional, dhe lëndë të formimit integrues.
Elemente të rëndesishme dhe që përbëjnë një vlerë të shtuar të formimit praktik të studentëve në përputhje me kërkesat e tregut të punës janë ndërthurrja e praktikës profesionale, edukimit klinik dhe zhvillimit të një disertacioni në nivel të kërkimit bazë shkencor.

 

 

FAKULTETI JURIDIK KURRIKULA -PROGRAMI JURIDIK

SEMESTRI LËNDA ECTS

VITI 1
SEMESTRI. 1

 

Hyrje ne te Drejte
Historia e Shtetit dhe se Drejtes
Etika Ligjore dhe te Drejtat e Njeriut
Sociologjia e sw Drejtws
Gjuhe Angleze Ligjore 1
Zgjedhore
Teknologjia Informative dhe e Drejta
Statistike Ligjore
Shkrim Akademik

 

SEMESTRI.2

 

E Drejta Romake
E Drejta e Kosoves
Ekonomia dhe e Drejta
Shkrimi Ligjor 1
Gjuhe Angleze Ligjore 2
Zgjedhore 2
Teoria dhe Praktike Parlamentare
Bazat e Sistemit Gjyqesor
Kompetenca Nderkulturore

 

 

VITI 2
SEMESTRI.3

 

E Drejta Penale 1
E Drejta Civile 1
E Drejta Kushtetuese
E Drejta Administrative
E Drejta Publike Nderkombetare
Zgjedhore 3
Zgjidhja Alternative e Mosmarreveshjeve
Arsyetim Ligjor
Lidershipi dhe Negocim

 

SEMESTRI.4

 

E Drejta Penale 2
E Drejta Civile 2
E Drejta Private Nderkombetare
E Drejta Biznesore
E Drejta Familjare dhe Trashegimore
Zgjedhore 4
Kriminologji dhe Penologji
Kriminalistike
E Drejta e Organizatave Nderkombetare

 

 

VITI 3
SEMESTRI.5

 

E Drejta Detyrimore
E Drejta e Procedures Civile
E Drejta e Procedures Penale
E Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e BE-se 1
Zgjedhore 5
Menaxhimi I Institucioneve Gjyqesore
Psikologji Ligjore
Menaxhim projektesh

 

SEMESTRI.6

 

E Drejta Punes dhe Sigurimit Social
E Drejta Kushtetuese e Krahasuar
E Drejta e Mjedisit
E Drejta e BE-se 2
E Drejta Fiskale
Zgjedhore 6
E Drejta Bankare dhe Financiare
E Drejta Biznesore Nderkombetare
E Drejta Diplomatike dhe e Konsullatave

 

 

VITI 4
SEMESTRI.7

 

E Drejta e IT dhe e Telekomunikacionit
E Drejta e Pronesise Intelektuale
E Drejta e Konsumatorit
E drejta e Kompanive
Shkrimi Ligjor 2 (Metodat e Hulumtimit)
Zgjedhore 7
E Drejta e Sigurimeve
E Drejta e Media
Marredhenie Nderkombetare

 

SEMESTRI. 8

 

Klinike Ligjore
Tre mesimdhënie të specializimit
Tema Diplomes