Shkenca Politike

Emërtimi i programit: Baçelor në Shkenca Politike
Vendndodhja e programit: Prishtinë
Kohëzgjatja 3 vjet, 180 ECTS
Mënyra e kryerjes Me kohë të plotë
Partnerët në zbatim UBT

Kualifikimi dhe diploma

 • Administrim Publik
 • Marredhenie Nderkombetare
 • Integrim Evropian

 

Mundësitë passtudimore për studentët

 1. Master 2 vjeçar në UBT/Salzburg Universitety
 2. Master në Warsaw University
 3. Punësim në institucionet zyrtarë të administratës publike të Kosovës
 4. Punësim në institucionet joqeveritarë të Kosovës
 5. Punësim në institucione të medias dhe komunikimit

Hollësi të tjera

 • Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian;
 • UBT ofron mundësi studimi/transferi dhe njohjeje për këtë Program BA në Universitete të ndryshëm të Bashkimit Europian përmes programeve Erasmus Mundus/Erasmus +;
 • Programi BA ofron mundësi për marrje të një diplome të dyfishtë Master në Salzburg University (Austri);
 • Programi është i bashkërenduar sipas rregullave të Bashkimit Evropian;
 • Stafi vendor dhe ndërkombëtar është i kualifikuaar në universitetet më të mira botërore;
 • Trajnimet janë: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;
 • Programi ofron sistem Online të studimeve (Moodle);
 • Oraret mësimorë janë të ndryshueshëm dhe përfshijnë paraditen, pasditen dhe fundjavën;
 • Programi përfshin Punë praktike (Internship) dhe Vizita Studimore në  Kosovë dhe jashtë vendit;
 • Për studentët e dalluar, ekzistojnë mundësi punësimi në UBT;
 • Ka një Qendër Karriere e cila ofton ndihmë dhe këshilla për punësim;
 • Infrastruktura është sipas standardeve të kërkuara me ligj;
 • Ka mundësi të shfrytëzimit të një biblioteke që praktikisht është ndër më të mëdhatë.

 

Udhëheqja e Fakultetit Shkenca Politike – Organogrami

Dekanja: Hajdi Xhixha

Email: [email protected]

 

Prodekani: Arian Kadriu

Email:[email protected]

 

Kordinatorja:  Samire Sadiku

Email: [email protected]


International Conference


Global UBT Fest 2023
Global UBT Fest 2022
Global UBT Fest 2021