Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Programi është ndërtuar për t’iu përgjigjur ofertës së caktuar dhe kërkesave drejtuar kësaj çështjeje, duke ofruar një produkt të balancuar edukative.

a) Programi i përgjigjet nevojave të tregut për ekspertë politik të aftë për t’iu përgjigjur rritjes së tendencave institucionale të ndërtimit të Kosovës dhe për t’iu përgjigjur më mirë nevojave në rritje për profesionistë të kualifikuar në fushën e integrimit të standardeve të BE, politikës së jashtme dhe ndërtimit të shtetit në administratën publike;

b) Programi ofron qasje të reja për kurset moderne të lidhura me IR / diplomacinë, integrimet evropian dhe administratën publike, furnizimin me nevojat arsimore të tregut të Kosovës për një qasje të furnizimit në fusha të caktuara të studimit si në fushën e integrimit në BE, IR / diplomacisë dhe administrates publike;

c) Programi trajton Politikën e Kosovës, specifikat e politikave në shumicën e kurseve të ofruara me këtë program, duke siguruar që studentët janë të pajisur me specifikat e Kosovës dhe aftësohen për tu angazhuar me reformat e nevojshme që do të trajtohen në kuadër të integrimit dhe rrugës së ndërtimit të shtetit;

d) Programi bazohet mbi të dyja qasjet moderne teorike dhe politike të shkencave politike, duke ofruar një qasje të balancuar në studimin e sjelljes dhe listes se politikave në kontekstin e shtet dhe politikës;

d) Programi ofron përparësi të shumta krahasuese për sa i përket ndërtimit analitik dhe politika të hartimin e aftësive për studentët, në mënyrë që të përmbushë të arriturat e të mësuarit në këtë Program;

f) Programi siguron një rritje të qëndrueshme të njohurive dhe aftësive të studentëve nëpër vite, duke siguruar gjithashtu përpjekje të mjaftueshme multidisiplinare për të edukuar nxënësit në nëndiciplinat e shkencave politike;

g) Programi siguron një staf krejtësisht të shkencave politike, në kontrast me të gjitha programet e tjera që ofrohen në Kosovë, gjithashtuduke gërshetuar balancën mes shkencëtarëve politikë dhe praktikuesve të politikës.