Studentët

Studentët e diplomuar në këtë Program zakonisht nisin karrierën politike, duke punuar me organizatat ndërkombëtare dhe organizmat kombëtare politike dhe duke ofruar këshilla politike dhe konsulencë. Një përqindje e caktuar e të diplomuarve nisin karrierën e tyre duke punuar në sektorin privat jo profitabil, duke qenë të trajnuar të kuptojnë themeluar e ndërlidhjes midis politikës, tregut dhe sektorit jo profitabil.