Struktura e Programit

Programi ofron një qasje të balancuar ndaj shkencave politike, duke kombinuar llogaritë teorike me kontekstet më praktike të politikës, ofron një qasje të balancuar në mes të konteksteve ndërkombëtare dhe kombëtare të politikës dhe institucioneve, siguron një ekuilibër logjik midis sjelljes dhe kuptimeve institucionale në politikë, dhe lejon hapësirë për një formë të arsyeshme ndërmjet politikës. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore politike dhe aftësitë në përputhje me tregun politik kombëtar dhe ndërkombëtare.

 

VITI 1
SEMESTER 1
Lënda ECTS
Hyrje në Shkencën Politike 5
Historia politike e Ballkanit Perëndimor 4
Hyrje në ekonominë politike 4
Kultura politike dhe media 4
Shkrimi Akademik dhe Mendimi Kritik 5
Gjuhë Angleze 4
Zgjedhore:
Teknologjia e informacionit 4
Antropologjia shoqërore 4
Historia e Filozofisë 4
SEMESTER 2
Lënda ECTS
Teoria politike 5
Hyrje në Marrëdhëniet Ndërkombëtare 5
Etika dhe politika 4
Histori Politike Botërore 4
Hyrje në administratën publike 4
Gjuhë Angleze 2 4
Zgjedhore
Filozofia e Ligjit 4
Argumentimi retorik dhe politik 4
Hyrje në gjeopolitikë
VITI 2
SEMESTER 3
Lënda ECTS
Politika krahasuese 1 5
Institucionet e Bashkimit Evropian 4
Ligji Kushtetues 4
Teoritë e Demokracisë 4
Partitë politike dhe sistemet zgjedhore 4
Analiza e politikave publike 5
Zgjedhore:
Sistemi Politik i Kosovës 4
Psikologjia e përgjithshme 4
Statistikat kompjuterike për shkencat politike 4
SEMESTER 4
Lënda ECTS
Politika krahasuese 2 5
Bazat metodologjike për shkencën politike 5
Sjellja politike 4
Ligji ndërkombetar 4
Sociologjia politike 4
Të drejtat e njeriut 4
Zgjedhore:
Historia e institucioneve politike 4
Siguria Njerëzore 4
Bazat e Matematikës për Shkencat Politike 4
VITI 3 SPECIALIZIMI MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE
SEMESTRI 5
Lënda ECTS
Teoritë e IR 5
Analiza e politikës së jashtme 1 5
Metodat statistikore të shkencës politike 4
Politikat e Bashkimit Evropian 4
Paqja dhe Siguria Ndërkombëtare 4
Internship 4
Zgjedhore:
Historia e Diplomacisë 4
Politikat e zhvillimit ndërkombëtar 4
SEMESTER 6
Lënda ECTS
Analiza e politikës së jashtme 2 4
Diplomacia dhe negociatat 4
Ekonomia politike globale 4
Organizatat Ndërkombëtare 4
Zgjedhore
Ligji diplomatik dhe konsullor 4
Diplomacia Publike 4
VITI 3 SPECIALIZIMI ADMINISTRATË PUBLIKE
SEMESTRI 5
Lënda ECTS
Teoritë e Administratës Publike 5
Modelet krahasuese të administratës publike 5
Politika e shtetit të mirëqenies 4
Politikat e mjedisit 4
Etika dhe Administrata Publike 4
Internship 4
Zgjedhore
Administrimi i Zgjedhjeve 4
Ligji Administrativ 4
Politika e qeverisjes lokale 4
SEMESTER 6
Lënda ECTS
Ekonomia dhe Financat Publike 4
Menaxhimi i burimeve njerëzore 4
Politikat Publike të Bashkimit Evropian 4
Kontrolli i jashtëm i administrates 4
Zgjedhore:
Qeverisja lokale e Bashkimit Evropian 4
Menaxhimi i institucioneve publike 4
VITI 3   SPECIALIZIMI INTEGRIMI EVROPIAN
SEMESTER 5
Lënda ECTS
Bashkimi Evropian dhe Historia 5
Institucionet dhe qeverisja e BE-së 5
Teoria e Integrimit në BE 4
Integrimi Ekonomik Evropian 4
BE dhe Identiteti Evropian 4
Internship 4
Zgjedhore:
Migracioni ndërkombëtar dhe politikat 4
Populizmi dhe politika radikale në Evropën Bashkëkohore 4
SEMESTER 6
Lënda ECTS
Zgjerimi i BE-së 4
Politika e përbashkët e tregut e BE-së 4
Politika e Jashtme dhe e Sigurisë e BE-së 4
Ligji i BE-së 4
Tema Diplomes 10