Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

Pasqyrë e Programit BSc Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 

 

Emri i Institucionit BPRAL UBT College

 

Fakulteti/Departamenti  

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Teknologjise

 

Kampusi kryesor apo Dega  

Kampusi kryesor

 

Emri  i programit të studimit  

BSc Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

 

Akreditim/Riakreditim Akreditim

 

Niveli iKualifikimit sipas KKK  

Niveli 6 i KKK/EQF

 

Grada akademike Baçelor në Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
ECTS 180
Profilet e programit (specializimet)  

Teknologjia e Ushqimit

Të ushqyerit (Nutricioni)

Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit

 

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC) 01 Shkencat e Bujqësisë / 01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia
Forma e studimit  

E rregullt

 

Numri i vendeve të studimit  

100

 

Kohëzagjatja minimale e studimeve  

3 vite