Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 
Emri i Institucionit: Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti: Fakulteti   Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjiseë
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega: Kampusi Kryesor
Nëse aplikohet për Degë, ju lutem specifikoni Degën: No
Emërtimi i Programit të Studimit: Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë
Akreditim/Riakreditimi: Riakreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK: ISCED 6
Grada akademike apo emërtimi i gradës akademike në diplomë: BSc.
ECTS: 180
Profili i programit të studimit (specializimet):
  • Teknologjia e Ushqimit
  • Të ushqyerit (Nutricioni)
Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC): 01.3
Forma e studimeve: Studime të rregullta
Kohëzgjatja minimale e studimeve: 3 vite
Numri i vendeve për studim: 100

 

 

Raporti vjetor i cilësisë 2023-2024