Qëllimet dhe Objektivat

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT

 

Nutricioni (të ushqyerit) dhe Menaxhimi me Cilësinë e Sigurinë Ushqimore, janë specializime që ofrohen në kuadër të Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, e që janë të vetmet e këtij lloji që ofrohen në Kosovë.

 

Fakulteti Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT njihet ndërkombëtarisht dhe është institucion i shkencës, kërkimit dhe edukimit në fushat e bioteknologjisë, teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit.

 

Qëllimi kryesor i programit studimor është oferta ndaj kërkesës dhe nevojave të tregut, shoqërisë dhe ekonomisë për përgatitje të fuqisë punëtore me shkathtësi dhe kompetenca adekuate në fushën e shkencave të ushqimit dhe bioteknologjisë. Për të arritur këtë qëllim, programi ka këto objektiva:

 

 • Ofrimi i një mjedisi të përshtatshëm për studim për studentët të cilët dëshirojnë të formojnë profesionin e ardhshëm në profilet e shkancave të ushqimit dhe bioteknologjisë;
 • Ofrimi i mundësive fleksibile për studentët për marrje të njohurive dhe zhvillim të shkathtësive të kërkuara nga tregu relevant i punës;
 • Ofrimi i mundësive për të rinjtë për zhvillim të profileve profesionale të cilat iu mundësojnë tranzicion të shpejtë në tregun e punës;
 • Kombinimi i përspektivave dhe praktikave ndërkombëtare dhe potencialit vendor për zhvillimin e një kuadri profesional të cilët do të plotësojnë fuqinë punëtore e cila aktualisht mungon;
 • Të ketë ndikim afatmesëm dhe afatgjatë në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës;

 

Rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)

 

Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë dhe zotërojnë njohuri bazë mbi lëndët e para, gjysëmproduktet, produktet finale, menaxhimin dhe marketingun e ushqimeve dhe lëndët nga fusha e të ushqyerit;
 • Jenë të përgatitur për procesin e përpunimit dhe prodhimit bimor dhe shtazor, menaxhimin dhe të ushqyerit;
 • Kontrollojnë dhe zbatojnë standardet dhe rregulloret në fuqi;
 • Përdorin dhe zotërojnë metodat e analizave të kontrollit të cilësisë së produkteve ushqimore dhe vlerat e tyre ushqese;
 • Përcaktojnë afatet për grumbullimin dhe ruajtjen e lëndëve të para për përpunim të mëtutjeshëm industrial;
 • Zotërojnë aftësi në procesin teknologjik në gjithë hallkat e zinxhirit ushqimor, nga pranimi i lëndëve të para deri te produkti final;
 • Fitojnë njohuri bazë në aspektin e sigurisë ushqimore në të gjitha e hallkat e zinxhirit ushqimor duke identifikuar dhe eliminuar të gjitha rreziqet biologjike, kimike dhe fizike;
 • Përshtaten ndaj kushteve të punës në terren (industri), laboratore, dhe avancim profesional e shkencor;
 • Fitojnë njohuri nga shkencat e të ushqyerit dhe të njëjtat do ti aplikojnë në të ushqyerit e kategorive të veçanta të njerëzve (fëmijë, sportistë, shtatëzëna, lehona, si dhe persona me statuse të ndryshme shëndetësore);
 • Aftësohen të dallojnë prodhimet organike industriale dhe prodhimet e modifikuara gjenetike;
 • Aftësohen për dizajnimin, inovacionet, implementimin e sistemeve, si dhe marketingun e produkteve me cilësi të veçanta senzorike dhe ambalazhe speciale.