Studentët

STUDENTËT NË SHKENCA TË USHQIMIT DHE BIOTEKNOLOGJI

 

Pranimi në program ofrohet për të gjithë studentët që kanë përmbushur kriteret minimale kombëtare dhe institucionale. Programi është projektuar për të ofruar perspektiva të industrisë dhe qasjet më të mira ndërkombëtare në arsimin e shkencës ushqimore. Studentëve u jepet akses në materialet dhe laboratorët e mësimit të artit.