Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

 

UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët modern për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e shkencave të ushqimit dhe teknologjise. Në perputhshmeri me qëllimin e këtij programi studimor, laboratorët e mëposhtme janë në dispozicion bashkë me pajisjet përkatëse: Laboratori për mikrobiologji, Laboratori për biokimi, Laboratori i analizave fiziko-kimike, Laboratori i analizave instrumentale, Laboratori senzorik, Depo.

 

Lista e pajisjeve laboratorike dhe materialet tjera

 

Nr Instrumentet/qelqurinat Sasia
Laboratori parapregaditor Instrumente
Prezent Destilator 1
Prezent Peshore analitike ose teknike (0.01-0.0001 decimale) 1
Prezent Maqinë për larjen e enëve 1
Laboratori fiziko-kimik Instrumente
Prezent Digestor 1
Prezent Peshore analitike (0.01-0.0001 decimale) 1
Prezent Banjë ujore 1
Prezent Centrifugë 1
Prezent Polarimeter 1
Prezent Kolorimeter 1
Prezent  Aerometra ( të ndryshëm)
Prezent Alkoolmeter 1
Prezent  Volumometer 1
Prezent Tremometra digjital 4
Prezent  Beta star (komplet me inkubator) 1
Prezent Frigorifer 1
Prezent Pipeta automatike
Prezent Termometra
Prezent Titrues manual, automatik
Prezent Fotometer 1
Prezent Qelqurina
Prezent Eksikator me silikagel
Prezent Enë për ruajtjen e reagjenteve ( tejdukshëm, errët)
Prezent Enë qelqi ( 100,500,1000,5000ml)
Prezent Menzura ( 50,100,250,500,1000 ml)
Prezent Pipeta të ndryshme
Prezent Pipeta centrifugale, qelqi, plastike
Prezent Epruveta
Prezent Epruveta durham me grykë
Prezent Enë petri
Prezent Beker
Prezent Erlenmayera sasi të ndryshme
Prezent Komplete për mbajtëse epruveta
Prezent Hinka ndarësre
Prezent Ftohës kthyes
Prezent Stativa
Prezent Lugë plastike
Prezent Avan porcelani
Prezent Mjete për marrjen e mostrave, transportin dhe ruajtjen e të njejtave
Prezent Mjet për kushte anaerobe
Prezent Letër lakmusi
Prezent Enë plastike për ujë të destiluar
Prezent Analizator Biokimik 1
Etj.
Laboratori mikrobiologjik Instrumentet
Prezent Banjo ujore 1
Prezent Sterilizator (sterilizim i thatë) 1
Prezent Përzirse magnetike 1
Prezent Tavolinë laminare 1
Prezent Ikubator 3
Prezent Inkubator (Me sistem ftohje për mikrooganizmat psikrofil) 1
Prezent Mikroskop optik 15
Prezent Numërues i kolonive (colony counter) 1
Prezent Materiale për laboratorin e mikrobiologjisë
Prezent Propipeta mikrobiologjike 2
Prezent Pipeta mikrobiologjike (qelqi ose plastike)
Laboratori i sigurisë ushqimore Instrumente
Prezent Spektrofotometer 1
Prezent Absorber atomik, etj 1
Laboratori senzorik Mjete
Prezent Tavolinë, me kabina 1