Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

ҪKA OFRON FAKULTETI MBE?

Programi synon t’u përgjigjet nevojave thelbësore të sektorit privat në Kosovë. Ekonomia e Kosovës ka mungesë të individëve të kualifikuar që do të plotësonin dhe drejtonin procesin e zhvillimit të sektorit privat. Programi është hartuar duke marrë në konsideratë faktorët dhe treguesit më të rëndësishëm që shpjegojnë zhvillimin ekonomik dhe procesin e krijimit të vendeve të reja të punës në tregjet vendore dhe ndërkombëtare të punës.

Filozofia, metodologjia dhe struktura e programit kanë evoluar në kontekstin e Strategjisë së Arsimit të Kombeve, Strategjisë së Punësimit të Kombeve dhe Planit Kombëtar të Zhvillimit Ekonomik. Informacioni në lidhje me përmbajtjen, orientimet, metodologjinë dhe grupin e synuar ka ardhur nga takimet me institucionin për Programin e Zhvillimit të Sektorit Privat të USAID-it, Grupit Punues të Bankës Botërore dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për Reformat e Biznesit. Konsultimet me studentët ekzistues kanë qenë një kontribut i rëndësishëm. Komisioni i Studimeve gjithashtu ka marrë në konsideratë të madhe si perspektivën e biznesit të Kosovës ashtu edhe studimet e perspektivës së punësimit ku bizneset dhe punëtorët ekzistues kanë dhënë ide se ku duhet të jetë orientimi i ardhshëm i programit arsimor si dhe kanë dhënë inpute të rëndësishme në lidhje me llojin e aftësive që një student duhet të ketë sukses në biznesin dhe ekonominë bashkëkohore.

Dizajni i programit, si dhe orientimet e propozuara, janë si rezultat i konsultimeve me stafin dhe studentët, industrinë, zhvillimet e fundit në menaxhim, biznes dhe ekonomi, nevojat e tregut të Kosovës si dhe kurrikulat nga universitetet e huaja: Universiteti Oakland, Universiteti i Vjenës. i Shkencave të Aplikuara, Johanum Fachschule dhe Kopenhagen Business School, etj.

Programi i ofruar nga Fakulteti MBE është i akredituar dhe riakredituar nga ekspertë ndërkombëtarë nga fusha e menaxhmentit, biznesit dhe ekonomisë dhe ekspertët e Agjencisë së Akreditimit të Republikës së Kosovës. Qëllimi i procesit të akreditimit është të identifikojë nëse programi është adekuat dhe nëse i plotëson të gjitha kriteret dhe standardet akademike vendore dhe ndërkombëtare. Përveç kësaj, ai vlerëson rëndësinë e programit në mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe një aktiviteti të zgjeruar të tregut të punës.

 

UBT – MBE – YouTube