Orientimet

Gjatë dy viteve të para, programi ofron njohuri të përgjithshme në fushat e menaxhimit, biznesit dhe ekonomisë, ku studentët fitojnë përvojë dhe njohuri bazuar në mjetet teorike dhe praktike të programit. Gjatë kësaj faze të programit, studentët pritet të përgatiten në terma të përgjithshëm në nivel akademik dhe profesional, duke kuptuar parimet kryesore akademike dhe të biznesit. Programi është krijuar për t’u mundësuar studentëve që të fokusojnë studimet e tyre në orientime të ndryshme gjatë vitit të tretë.

 

Për sa i përket programit të përgjithshëm, studentëve u ofrohet mundësia që: të fitojnë aftësi komunikimi në biznes, të studiojnë konceptet kryesore të financave të biznesit, përdorimin e teknologjisë së informacionit etj. Përmes këtij programi studimi, studentëve u ofrohet mundësia të studiojnë nivelin bazë të mikroekonomisë dhe makroekonomisë, marketingut, standardet e kontabilitetit menaxherial dhe financiar, komunikimi, metodat e kërkimit, operacionet dhe burimet njerëzore, menaxhimi dhe analiza e projekteve. Gjatë këtij programi, studentët do të angazhohen në hulumtimin e tregut, fillimin dhe zhvillimin e bizneseve të reja, proceset e biznesit, prodhimin dhe shitjen e produkteve dhe shërbimeve.

 

Për hartimin e programit, si dhe orientimet e propozuara, janë marrë në konsideratë reagimet e stafit dhe studentëve, zhvillimet e fundit në menaxhim, biznes dhe ekonomi, si dhe kurrikulat nga universitetet e ndërkombëtare.

 

Për më tepër, bazuar në rajonet e Kosovës në varësi të nevojave të industrisë dhe reagimeve, orientimet e mëposhtme ofrohen në degë të ndryshme të MBE -së:

 

Bazuar në degët ku ofrohet programi i studimit të MBE -se, në vitin e tretë, semestri i pestë, mbahen lëndët nga fushat në vijim:

 • Prishtinë
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Ferizaj
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Prizren (nën riakreditim)
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Pejë (nën akreditim)
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  • Financa, Banka dhe Sigurime