Specializimet

SPECIALIZIMET

 1. Financa, Banka dhe Sigurime
  Në këtë fushë të specializimit, studentët aftësohen të kuptojnë dhe të menaxhojnë investimet dhe të bëjnë analiza financiare në nivel të institucioneve të mëdha financiare, siç janë bankat dhe organizatat e sigurimeve. Në këtë rast, studentët do të kuptojnë se  si institucionet e mëdha financiare operojnë dhe se si e identifikojnë dhe e menaxhojnë rrezikun.
 2. Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
  Kjo fushë e specializimit është dizajnuar bazuar në analizën e tregut, prej nga ka rezultuar që kuptohet se aktualisht ka një diversitet të kërkesave për profile të specializuara në fushën e menaxhimit të financave dhe të performancës financiare të bizneseve. Në këtë aspekt, është identifikuar nevoja për ngritjen e profesionalizmit në auditim të brendshëm dhe të jashtëm të biznesit, dhe kontroll e planifikim më efikas e më të kualifikuar të sistemit të tatimeve. Nga kjo paraqitje është hapur perspektiva për zhvillimin e specializimit me një fuzion të caktuar të kontabilitetit, auditimit dhe të tatimeve.
 3. Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
  Fusha e specializimit Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion është fushë që i nevojitet çdo menaxheri dhe ndërmarrësi për të mësuar, për të kuptuar dhe për zhvilluar mundësitë e të bërit biznes në mënyrë të suksesshme. Duke filluar nga njohja e mundësive për zhvillimin e bizneseve të reja, nga studimet e fizibilitetit, krijimi i biznesplaneve, hapjen e bizneseve të reja, menaxhimin inxhinierik të tyre, si dhe zhvillimin dhe ngritjen e tyre.
 4. Biznes Ndërkombëtar
  Në kuadër të specializimit Biznesi Ndërkombëtar, studentët aftësohen që të kuptojnë elementet themelore të strategjisë të të bërit biznes ndërkombëtarisht. Në këtë fushë të specializimit, studentët do të mësojnë rreth strategjisë, teknikave, marketingut interna- cional dhe rreth çështjeve politike, juridike, ekonomike, ekologjike dhe kulturore, që e influencojnë biznesin ndërkombëtar. Në kuadër të këtij koncentrimi, studentët njihen me sfidat e të bërit biznes në nivel ndërkombëtar.