Orientimet

Gjatë dy viteve të para, programi ofron njohuri të përgjithshme në fushat e menaxhimit, biznesit dhe ekonomisë, ku studentët fitojnë përvojë dhe njohuri bazuar në mjetet teorike dhe praktike të programit. Gjatë kësaj faze të programit, studentët pritet të përgatiten në terma të përgjithshëm në nivel akademik dhe profesional, duke kuptuar parimet kryesore akademike dhe të biznesit. Programi është krijuar për t’u mundësuar studentëve që të fokusojnë studimet e tyre në orientime të ndryshme gjatë vitit të tretë.

 

Për sa i përket programit të përgjithshëm, studentëve u ofrohet mundësia që: të fitojnë aftësi komunikimi në biznes, të studiojnë konceptet kryesore të financave të biznesit, përdorimin e teknologjisë së informacionit etj. Përmes këtij programi studimi, studentëve u ofrohet mundësia të studiojnë nivelin bazë të mikroekonomisë dhe makroekonomisë, marketingut, standardet e kontabilitetit menaxherial dhe financiar, komunikimi, metodat e kërkimit, operacionet dhe burimet njerëzore, menaxhimi dhe analiza e projekteve. Gjatë këtij programi, studentët do të angazhohen në hulumtimin e tregut, fillimin dhe zhvillimin e bizneseve të reja, proceset e biznesit, prodhimin dhe shitjen e produkteve dhe shërbimeve.

 

Për hartimin e programit, specializimeve apo lëndëve sipas fushave të propozuara në degë, janë marrë në konsideratë reagimet e stafit dhe studentëve, zhvillimet e fundit në menaxhim, biznes dhe ekonomi, si dhe kurrikulat nga universitetet e ndërkombëtare.

 

Për më tepër, bazuar në rajonet e Kosovës në varësi të nevojave të industrisë dhe reagimeve, në Prishtinë ofrohen dy specializime, ndërsa në degë të tjera në vitin e tretë studentët mund të zgjedhin lëndë nga fusha të ndryshme sipas degëve në vijim:

 

Në Prishtinë, dy specializime: 

 • Prishtinë
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime

 

Ndërsa në degët Ferizaj, Prizren dhe Pejë, në vitin e tretë studentët mund të zgjedhin lëndë sipas fushave në vijim:

 • Ferizaj, në vitin e tretë, lëndët sipas fushave:
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
  • Marketing dhe Shitje
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Prizren, në vitin e tretë, lëndët sipas fushave:
  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion
 • Pejë, në vitin e tretë, lëndët sipas fushave:
  • Financa, Banka dhe Kontabilitet
  • Marketing dhe Shitje
  • Menaxhment, Ndërrmarrësi dhe Inovacion