Qëllimet dhe Objektivat

Objektivat e programit

Në fazën e hershme të studimit, respektivisht 4 semestrat e parë (dy vite) programi ofron një studim bazë nga fushat e menaxhimit, të biznesit dhe të ekonomisë, ku studenti pajiset me njohuri dhe eksperiencë bazë të pjesës teorike dhe asaj praktike të fushave të studimit. Studenti në këtë fazë përgatitet në aspektin e përgjithshëm akademik dhe profesional, duke kuptuar disa parime themelore akademike dhe biznesore, të cilat zhvillohen paralelisht.

Programi është dizajnuar në atë mënyrë që t’iu mundësojë studentëve të avancohen në drejtim të specializimeve të ndryshme, të cilat pasojnë në semestrin e pestë dhe të gjashtë, respektivisht në vitin e tretë (të fundit) të studimeve.

Në rrafshin e aftësimit të përgjithshëm, studenti aftësohet të shkruajë shkrime akademike, mëson gjuhë të huaj profesionale dhe komunikimin biznesor, mëson bazat e matematikës ekonomike, mëson për shfrytëzimin produktiv të teknologjisë informative, etj.

Në rrafshin e Ekonomisë, studenti mëson bazat e mikroekonomisë dhe të makroekonomisë në teori dhe praktikë, mëson marketingun, bazat dhe standardet e kontabilitetit, statistikën dhe përdorimin e saj në praktikë, elemente të Ekonomiksit të avancuar, menaxhimin e financave, etj.

Në rrafshin e menaxhimit të procesit të biznesit, studenti mëson për bazat e menaxhimit dhe të ndërmarrësisë, duke filluar nga elementët bazikë, për të kuptuar menaxhimin e biznesit dhe të organizatës dhe duke u avancuar në kuptimin e menaxhimit të proceseve të biznesit, të nevojshme për të krijuar produkte dhe shërbime, kupton rëndësinë e sistemeve të informacionit në biznes, duke u zgjeruar më tej në të kuptuarin e ndërmarrësisë dhe të funksionimit të rrjetit të bizneseve. Në këtë fazë studenti kupton se si realizohet hulumtimi i tregut, si startohet dhe zhvillohet biznesi, si realizohet prokurimi (akti i blerjes), procesimi, prodhimi, krijimi dhe se si realizohet shitja e produkteve dhe e shërbimeve, etj.

 

Rezultatet e pritshme

Banka, Financa dhe Sigurime

Pas përfundimit të suksesshëm të programit në këtë fushë, studentët do të kenë mundësi që:

 • Të vlerësojnë gjendjen financiare të biznesit/organizatës;
 • Të zhvillojnë strategji operacionale dhe financiare të biznesit/organizatës;
 • Të menaxhojë financat dhe riskun financiar të biznesit/organizatës;
 • Të kuptojë tregjet dhe institucionet financiare botërore dhe funksionimin e tyre;
 • Të njohin konceptet, teoritë dhe teknikat e menaxhimit financiar dhe aspektet e financave të  korporatave;
 • Të njohin aplikimin e teknikave analitike financiare në situata praktike financiare.

 

Kontabilitet, Auditim dhe Tatime

 Në këtë fushë të specializimit studentët aftësohen të kuptojnë dhe të analizojnë:

 • Përdorimin e teknikave të ndryshme në kontabilitet dhe në mbajtjen e shënimeve të kontabilitetit;
 • Identifikimin e pasaktësive dhe gabimeve në regjistrat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare (auditimi);
 • Specifikimin e komponentëve të pasqyrave financiare dhe përgatitjen dhe paraqitjen e llogarive komplekse për tregtarët, ortakëritë dhe kompanitë e kufizuara;
 • Planifikimin, kontrollin dhe paraqitjen e pasqyrave financiare të llogarive të individit ndërmarrës, të grupit ndërmarrës dhe një kompanie, dhe të një korporate (tatimet);
 • Zbatimin e kërkesave të standardeve të raportimit financiar (kontabilitet, tatime);
 • Njohjen dhe matjen e standardeve, procedurave dhe rregulloreve të ndërlidhura me raportimin financiar.

Marketing dhe Shitje

Rezultatet e pritshme pas përfundimit të suksesshëm të studimit janë:

 • Kuptimi i sistemeve të tregjeve nacionale dhe internacionale;
 • Njohja e formave për të hyrë në tregjet e huaja;
 • Kuptimi i rolit të marketingut për shitje dhe shpjegimi i strategjive të marketingut;
 • Kuptimi i aspekteve psikologjike të marketingut dhe i teknikave për aplikimin e marketingut;
 • Njohja dhe vlerësimi i sjelljes së konsumatorit, bazuar në përdorimin e teknikave dhe veglave dhe në realizimin e hulumtimeve;
 • Kuptimi i zhvillimit dhe menaxhimit të programeve efektive të komunikimit.

Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

Me përfundimin e suksesshëm të specializimit, studentët aftësohen:

 • Të kryejnë studime të fizibilitetit dhe të bëjnë analiza për potencialin e një ndërmarrjeje apo biznesi ekzistues apo të ri;
 • Të zhvillojnë dhe të analizojnë strukturat organizative dhe strategjitë e biznesit për të përmirësuar aftësinë konkurruese;
 • Të zbatojnë teknika që ndihmojnë në vlerësimin e mundësive të reja të biznesit;
 • Të vendosin marrëdhënie midis menaxhimit strategjik dhe suksesit të një korporate shumëkombëshe;
 • Të vlerësojnë në mënyrë kritike dhe të aplikojnë metoda dhe të lehtësojnë njohjen dhe planifikimin e biznesit;
 • Të vlerësojnë rolin e veprimtarisë ndërmarrëse dhe inovacionit në suksesin e një biznesi ndërmarrës;
 • Të zhvillojnë dhe të analizojnë një situatë inovative dhe ndërmarrëse brenda klasës;
 • Të analizojnë teknikat e përdorura në sjellje inovative dhe ndërmarrëse;
 • Të vendosin marrëdhëniet midis ndërmarrjes dhe inovacionit në mjedisin real të biznesit;
 • Të vlerësojnë strategjinë në ndërmarrjet e biznesit ndërkombëtar;
 • Të kritikojnë dhe të analizojnë teknikat e përdorura në rritjen e aktiviteteve të biznesit ndërkombëtar.

Biznesi Ndërkombëtar

 Rezultatet e pritshme pas përfundimit të suksesshëm të programit janë:

 • Krijimi i njohurive të mjaftueshme të studentëve për të njohur mundësitë e krijimit dhe zhvillimit të bizneseve, duke filluar nga studimet e fizibilitetit, planet e biznesit, hapja dhe funksionalizimi i bizneseve dhe internacionalizimi e tyre;
 • Aftësimi i studentëve për të dizajnuar dhe implementuar strategji dhe teknika të biznesit në kontekstin ndërkombëtar;
 • Përshkrimi i kompleksitetit të biznesit ndërkombëtar;
 • Kuptimi i funksionimit të sistemit të tregjeve ndërkombëtare;
 • Njohja e formave për të hyrë në tregjet ndërkombëtare.