Qëllimet dhe Objektivat

Misioni i Fakultetit të Menaxhimit, Biznesit dhe Ekonomisë është të aplikojë përsosmërinë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkimin shkencor brenda një mjedisi gjithëpërfshirës me në qendër studentin për të ofruar kuadër të dalluar që janë të gatshëm të marrin ose rrisin rolin e tyre udhëheqës në biznes, profesione, industri, shërbimin publik dhe shoqëri. Institucioni është i fokusuar në krijimin e njohurive, transferimin e njohurive dhe është i përkushtuar për zhvillimin arsimor të shoqërisë në një mënyrë që reflekton aspektet e saj kombëtare dhe ndërkombëtare. Programi i studimit MBE ofron njohuritë më të avancuara në të gjitha dimensionet e Menaxhimit, Biznesit dhe Ekonomisë duke ofruar arsim akademik në një mjedis lokal me ekspertizë ndërkombëtare për të krijuar një mjedis për të rritur bashkëpunimin në mes të studentëve, stafit mësimor dhe administratës. Përgatitje e të diplomuarve për tregun vendor dhe global të punës duke ofruar njohuri nga fusha të ndryshme të ekonomisë, inxhinierisë, prokurimit publik, marketingut dhe shitjeve, sipërmarrjes dhe promovimit të investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Në të njëjtën kohë, MBE kontribuon në zhvillimin social dhe ekonomik të Kosovës duke rritur performancën e sektorit privat përmes shërbimeve, modeleve dhe sistemeve më të mira të biznesit dhe kryerjes së aktiviteteve kërkimore në mbështetje të komunitetit.

 

Programi përfshin praktikat bashkëkohore të biznesit dhe inkorporon zhvillimet moderne teknologjike, shkencore dhe pedagogjike. Në përputhje me strategjinë afatgjatë të UBT-së. Përkatësisht programi për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, fokusi është te studenti dhe palët e tjera të interesit. Programi MBE është në përputhje me nevojat e industrisë dhe ekonomisë së Kosovës në përgjithësi.

 

Programi ka për qëllim të ofrojë studime cilësore, të fokusuara dhe koherente, të cilat kontribuojnë në njohuritë bashkëkohore ekonomike dhe teorinë e menaxhimit, në mënyrë që të rrisë punësimin dhe të mundësojë perspektivat për karrierë. Një pjesë thelbësore e kësaj mundësie studimi është përfshirja e studentëve në studimin e një grupi teorish dhe njohurish të specializuara dhe të përgjithshme në mënyrë sistematike dhe kritike në mënyrë që të nxisë të kuptuarit e tyre për biznesin bashkëkohor.

 

Objektivat e programit janë:

 • Kompetenca bazë në fushën e studimit dhe kërkimit;
 • Aftësia bazë analitike për të mbledhur dhe analizuar të dhëna në bazë të fushës së studimit;
 • Një qasje e nivelit profesional ndaj problemeve për një fushë specifike të studimit.

 

Programi i studimit MBE është krijuar për të arritur objektivat e lartpërmendura në çdo orientim brenda tij. Çdo kurs është krijuar për të kontribuar në objektivat kryesore të programit. Dy vitet e para janë të dizajnuara për të siguruar dhe pajisur studentët me aftësi dhe kompetenca të përgjithshme, ndërsa në vitin e tretë studentët zgjedhin orientimin e tyre, ku lista e kurseve është krijuar për të arritur objektivat që do t’u mundësojnë studentëve të kenë një punë të përshtatshme në përputhje me zonat e studimit.

 

Me përfundimin me sukses të studimeve Bachelor në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Të zbatojë aftësitë e të menduarit kritik dhe integrues;
 • Zgjidhja e problemeve, me fokus të veçantë në fushat e menaxhimit, biznesit dhe ekonomisë;
 • Të zotërojë arsimin e bazuar në përsosmëri dhe standardet më të larta akademike dhe etike në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Të jetë konkurrues në mjedisin industrial dhe teknologjik, duke u bërë pjesë e zhvillimit ekonomik në vend dhe rajon;
 • Praktikojnë mësimin inovativ dhe hulumtues, duke inkurajuar zhvillimin shkencor dhe teknologjik, dhe të ndihmojnë Kosovën të bëhet konkurrente në skenën ndërkombëtare;
 • Të zotërojë, të njohë dhe të forcojë aftësitë individuale dhe të përmirësojë kapacitetet njëkohësisht në dimensione teorike dhe praktike;
 • Të zhvilloj një kulturë pune në mënyra ekipore, duke i bërë ata të aftë të jenë pjesë e proceseve dhe tendencave moderne në botë;
 • Të jetë konkurrentë në tregjet globale me zhvillim shumë të shpejtë si individ ose pjesë e një organizate;
 • Përballojë në mënyrë efektive sfidat dhe ndryshimet në tendencat demografike të punës.