Qëllimet dhe Objektivat

Objektivat e programit janë:

 • Kompetencat dhe njohuritë bazë në fushën e studimit dhe kërkimit;
 • Të zbatojnë njohuritë dhe të kuptuarit e tyre në një mënyrë që tregon një qasje profesionale ndaj punës dhe të zotërojnë kompetenca që zakonisht demonstrohen përmes hartimit të argumenteve mbështetëse, mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve në fushën e Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomisë;
 • Të mbledhin dhe interpretojnë të dhënat përkatëse në fushën e biznesit dhe ekonomisë, si dhe komunikimin e këtyre të dhënave me grupet e interesit;
 • Të kenë nivel profesional në trajtimin e problemeve për fushën specifike të studimit.

 

Dy vitet e para janë krijuar për të pajisur studentët me aftësi dhe kompetenca të përgjithshme, ndërsa në vitin e tretë studentët zgjedhin orientimin e tyre, ku lista e lëndëve është hartuar për të arritur objektivat e programit që studentëve të ju mundësohet të kenë një punësim në fushën e tyre të studimit

 

ORIENTIMI: MENAXHMENT, NDËRMARRËSI DHE INOVACION

Rezultatet e të nxënit për Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacionin

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij orientimi, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë procesin e krijimit të biznesit të ri;
 • Përshkruajnë konceptet e menaxhimit strategjik për të formuluar dhe zbatuar strategji organizative;
 • Kanë njohuri dhe kuptim të avancuar të teknikave dhe metodave për kryerjen e analizave të mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm të organizatës;
 • Identifikojnë dhe zbatojnë strategjitë e duhura që përdoren për të rritur performancën e biznesit;
 • Demonstrojë njohuri në planifikimin e biznesit;
 • Përdorin inovacionin si një mundësi për zhvillimin e biznesit;
 • Vlerësojnë rolin e veprimtarisë ndërmarrëse dhe inovacionin në suksesin e ndërmarrjeve të reja.

 

ORIENTIMI: MARKETING DHE SHITJE

Pas përfundimit me sukses të orientimit Marketing dhe Shitje, studenti do të jenë në gjendje që të:

 • Njohin dhe të shpjegojnë elementet e marketingut miks si produkti, çmimi, shpërndarja dhe promovimi dhe rëndësia e tyre në biznes;
 • Kuptojnë rolin e marketingut në strategjitë e shitjes dhe marketingut;
 • Identifikojnë rolin dhe rëndësinë e hulumtimit të marketingut;
 • Kuptojnë dhe të demonstrojë njohuri të avancuara për procesin e negociatave, metodat e mbylljes dhe menaxhimin e kohës dhe vendet e shitjes;
 • Identifikojnë komponentët e shitjeve të jashtme dhe të brendshme bazuar në bashkëpunime;
 • Shpjegojnë faktorët kryesorë të suksesit për performancën e shitësve;
 • Demonstrojnë dhe kuptojnë çështjet kryesore që përbëjnë rekrutimin dhe përzgjedhjen e shitësve

 

ORIENTIMI: KONTABILITET, AUDITIM DHE TATIME

Pas përfundimit të suksesshëm të orientimit Kontabilitet, Auditim dhe Tatime, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Shpjegojnë qëllimin e kontabilitetit dhe rolin e tij;
 • Kuptojnë dhe shpjegojnë njohuritë e avancuara teorike dhe praktike në lidhje me kontabilitetin tatimor;
 • Interpretojnë metodat lidhur me kontabilitetin tatimor, transferimin e llogarive tatimore në pasqyrat financiare dhe raportimin financiar për lloje të ndryshme biznesesh;
 • Identifikojnë teknikat, llojet dhe parimet e auditimit, për të zgjeruar njohuritë mbi auditimin e pasqyrave financiare dhe rastet e keqpërdorimit;
 • Kuptojnë rolin dhe rëndësinë e auditimit;
 • Kanë njohuri bazë për politikat fiskale, llojet dhe llogaritjen e taksave, paraqitjen e taksave me formular dhe aplikimin me softuer;
 • Kuptojnë dhe të përgatisin pasqyrat financiare të konsoliduara në përputhje me kornizën rregullative për kompanitë/institucionet e raportimit financiar në Kosovë dhe BE.

 

ORIENTIMI: FINANCA, BANKA DHE SIGURIME

Pas përfundimit të suksesshëm të orientimit Kontabilitet, Auditim dhe Tatime, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë procesin e raportimit të pasqyrave financiare të biznesit sipas parimeve dhe standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit;
 • Kanë njohuri të avancuara për tregjet financiare dhe tregun e sigurimeve;
 • Përvetësojnë dhe demonstrojnë aftësi analitike dhe zgjidhje të problemeve brenda disiplinave të parasë, bankave dhe tregut financiar;
 • Jenë në gjendje të demonstrojnë aftësitë e tyre duke zhvilluar strategji operative afatshkurtra dhe strategji afatgjata investimi dhe financiare;
 • Njohin burimet e financimit të institucioneve financiare dhe sigurimit;
 • Jenë në gjendje të kuptojnë procesin e rreziqeve financiare dhe të përdorin teknikat dhe metodat e mbrojtjes prej tyre;
 • Shpjegojnë financimin e korporatave me letra me vlerë dhe instrumente të tjera financiare.

 

ORIENTIMI: BIZNES NDËRKOMBËTAR (në degët Prishtinë dhe Ferizaj)

Pas përfundimit të suksesshëm të orientimit të biznesit ndërkombëtar, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Njoh modele të ndryshme të zhvillimit të tregjeve kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Kuptoj teoritë kryesore të tregtisë dhe financave ndërkombëtare (p.sh., faktorët që ndikojnë në bilancet e tregtisë dhe kurset e këmbimit midis kombeve).
 • Vlerësojë mjedisin global të biznesit në aspektin ekonomik, social, ligjor dhe kulturor.
 • Kuptojnë se si bizneset dhe organizatat e tjera po përshtatin strategjitë e tyre funksionale, të biznesit dhe të korporatës në përputhje me kontekstin e tyre global të biznesit.
 • Theksoni se si përcaktuesit e tjerë industrialë dhe specifikë të firmës po ndikojnë në strategjitë dhe strukturat e firmave në një kontekst global biznesi.
 • Identifikoj dhe vlerësoj faktorët kryesorë që lidhen me firmën dhe vendin e hyrjeve të huaja dhe mënyrave të funksionimit.
 • Adresoj i çështjeve komplekse bashkëkohore të qeverisjes korporative.