Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Kalendari akademik përshkruan ciklin e studimeve duke treguar data specifike, të cilat përmbajnë informacion për fillimin dhe përfundimin e studimeve, periudhat e provimeve, afatet e regjistrimit në lëndë dhe dorëzimin e punimeve/provimeve përfundimtare. Kalendari Akademik miratohet në fillim të çdo viti. Viti akademik ka dy semestra (vjeshtë dhe pranverë) dhe secili mbulon 15 javë ligjërata dhe seminare. Janë tre periudha të rregullta provimesh (janar, qershor dhe shtator), dhe dy periudha të jashtëzakonshme (prill dhe nëntor). Ngarkesa e studentit është 30 ECTS për semestër. Dokumenti bazë për organizimin e studimeve është orari i përpiluar për një semestër. Orari ndihmon për të garantuar një shpërndarje të barabartë të ngarkesës së studimit gjatë gjithë periudhës së studimit.

 

Mësimi ofrohet përmes leksioneve interaktive, seminareve dhe mësimeve individuale. Stafi akademik dhe administrativ është përgjegjës për ofrimin e ndihmës, shërbimeve dhe udhëzimeve për çështjet akademike dhe studentore. Praktika e zakonshme është të kesh një leksion dhe dy ushtrime çdo javë. Në përputhje me qasjet pedagogjike, disa njësi mund të kërkojnë udhëzime më të drejtpërdrejta. Në shumë lëndë, studentët duhet të lexojnë materiale të detyrueshme. Në shumë lëndë, studentët duhet të punojnë në punime afatgjata ose studime rasti. Përmes projektit ose seminarit në grup, studentët do të harmonizojnë pjesën teorike me atë praktike. Projekti do të zhvillohet në grupe pune, jo më shumë se tre persona. Vëllimi i projektit do të jetë ndërmjet 1000 dhe 1500 fjalë. Vlerësimi i projektit do të përfshijë: strukturën, përmbajtjen dhe prezantimin. Gjithashtu, në disa kurse aplikohen kuize, të cilët janë instrumente vlerësimi afatshkurtër dhe përdoren për të vlerësuar studentët, si dhe për të identifikuar aftësitë e tyre për çështje të caktuara brenda lëndës. Seancat e seminarit janë një mundësi për studentët që të diskutojnë temat e javës dhe të marrin mendime shtesë për tema specifike.

 

Prandaj pjesëmarrja në seminare është e detyrueshme. Platforma elektronike e Sistemit të Menaxhimit të Mësimit (Moodle) e bën shumë më të lehtë komunikimin profesor-student. Në këtë platformë, profesorët mund të vendosin të gjitha materialet përkatëse në lëndën e tyre, të organizojnë kuize në internet, të komunikojnë rezultatet e testeve, të dërgojnë njoftime të ndryshme për studentët dhe t’u përgjigjen pyetjeve të studentëve. Programi i studimit për vitin e parë dhe të dytë është i njëjtë për të gjithë studentët, ndërsa në vitin e tretë studentët janë të profilizuar në orientimin e zgjedhur.

 

Metodat e studimit dhe kërkesat e kursit do të përcaktohen në planprogramin e kursit dhe do të jenë gjithmonë të disponueshme për studentët përpara fillimit të kursit. Të gjitha kurset janë të përshkruara, me çdo planprogram që përshkruan kërkesat kryesore, metodat e vlerësimit dhe literaturën e detyrueshme. Në vitin e fundit të studimeve, studentët duhet të punojnë në një seminar, një projekt dhe një punim teze.