Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është tri vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses programin, 120 ECTS  kreditë duhet të mblidhen. Numri i kredive është një masë sasiore për ngarkesën e përgjithshme të punës të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (pjesëmarrja në evente vs studimi privat), hyrja në provime, përgatitja  për provime, punën seminarike dhe tezën. Në vitin e tretë studenti duhet të zgjedhë  një nga fushat e specializimit.

 

 VITI PARË: 60 ECTS
SEMESTER  1:30 ECTS
No Type Lënda ECTS
1 C Gjuhë Angleze I 3
2 C Produktiviteti Personal me IT 3
3 C Kalkulus 0
4 C Matematikë 6
5 C Hyrje në Makroekonomi 6
6 C Hyrje në Kontabilitet Financiar 6
7 C Hyrje në Menaxhment 6
 SEMESTER  2 :  30 ECTS
8 C Kontabiliteti i Menaxhmentit dhe Kostos 6
9 C Shkrim Akademik 3
10 C Metodat Statistikore për Biznes I 3
11 C Hyrje në Mikroekonomi 6
12 C Të Folurit Publik në Gjuhën Angleze 3
13 C Komunikimi Biznesor në Gjuhën Angleze 3
14 C Marketing 6
SEMESTER 3:  30 ECTS
15 C Financat e Menaxhmentit 6
16 C Metodat Statistikore në Biznes II 3
17 C Menaxhimi i Operacioneve 6
18 C Sjellje organizative dhe Lidership 6
19 C Tregti Ndërkombëtare 3
20 C Standardet Ndërkombetare të Kontabilitetit dhe Raportimit 6
SEMESTER 4
21 C E Drejta Biznesore 6
22 C Hyrje në Menaxhim të Burimeve Njerëzore 6
23 C Metodat e Hulumtimit 6
24 C Menaxhimi Strategjik dhe Inovacion 6
25 C Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 6
SEMESTER 5
26 C Menaxhimi i Projekteve 6
27 O Specializimi 24
SPECIALIZIMI

Në vitin e tretë përzgjedhet një nga specializimet

A Financa, Banka dhe Sigurime
B Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
C Marketing dhe Shitje
D Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inocavion
E Biznesi Ndërkombëtar
SPECIALIZIMI (1) FINANCA, BANKA DHE SIGURIME
No Tipi Lënda ECTS
1 C Investimet dhe Analiza Financiare 6
2 C Banka 6
3 C Institucionet Financiare dhe Tregjet e Kapitalit 6
4 C Sigurimet dhe Menaxhimi i Riskut 6
SPECIALIZIMI (2):  KONTABILITET, AUDITIM DHE TATIME
No Tipi Lënda ECTS
1 C Kontabiliteti i Tatimeve 6
2 C Auditimi 6
3 C Tatimi Biznesor 6
4 C Kontabiliteti i Avancuar 6
SPECIALIZIMI (3): MARKETING DHE SHITJE
No Type Lënda ECTS
1 C Marketingu dhe Komunikimi i Integruar 6
2 C Menaxhimi i Shitjes 6
3 C Hulumtimi i Marketingut 6
4 C Sjellja e Konsumatorit 6
 SPECIALIZIMI (4): MENAXHMENT, NDERRMARRESI DHE INOVACION
No Type Lënda ECTS
1 C Menaxhmenti Bashkëkohor 6
2 C Menaxhimi i NVM 6
3 C Ndërrmarrësi dhe Menaxhimi i Inovacionit 6
4 C Zhvillimi i Mundësive dhe Planifikimi Biznesor 6
SPECIALIZIMI (5) – BIZNES NDËRKOMBËTAR
No Type Lënda ECTS
1 O Biznesi Ndërkombëtar dhe Strategjia 6
2 O Menaxhimi Ndërkombëtar i Marketingut 6
3 O Menaxhimi Ndërkombëtar i Korporatave 6
4 O Biznesi Ndërkombëtar në Tregjet në Zhvillim 6
SEMESTER 6
28 C Seminar 3
29 C Projekti 6
30 O Zgjedhore 6
31 C Tema e Diplomes 15