Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është tri vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses programin, 120 ECTS  kreditë duhet të mblidhen. Numri i kredive është një masë sasiore për ngarkesën e përgjithshme të punës të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (pjesëmarrja në evente vs studimi privat), hyrja në provime, përgatitja  për provime, punën seminarike dhe tezën. Në vitin e tretë studenti duhet të zgjedhë  një nga fushat e specializimit.

 

 

 VITI PARË: 60 ECTS
SEMESTER  1:30 ECTS
No Type Lënda ECTS
1 C Gjuhë Angleze I 3
2 C Produktiviteti Personal me IT 3
3 C Matematikë 6
4 C Hyrje në Makroekonomi 6
5 C Hyrje në Kontabilitet Financiar 6
6 C Hyrje në Menaxhment 6
 SEMESTER  2 :  30 ECTS
7 C Kontabiliteti i Menaxhmentit dhe Kostos 6
8 C Shkrim Akademik 3
9 C Metodat Statistikore për Biznes I 6
10 C Hyrje në Mikroekonomi 6
11 C Të folurit publik dhe Komunikim Afarist në Gjuhë Angleze 3
12 C Marketing 6
SEMESTER 3:  30 ECTS
13 C Menaxhimi Financiar 6
14 C Metodat Statistikore në Biznes II 6
15 C Menaxhimi i Operacioneve 6
16 C Sjellje organizative dhe Lidership 3
17 C Tregti Ndërkombëtare 3
18 C E drejta biznesore 6
SEMESTER 4
19 C Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimi 6
20 C Hyrje në Burime Njerëzore 6
21 C Metodat e Hulumtimit 6
22 C Menaxhimi Strategjik dhe Inovacion 6
23 C Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 6
SEMESTER 5
24 C Menaxhimi i Projekteve 6
25 O Specializimi 24
SPECIALIZIMI

 

Në vitin e tretë përzgjedhet një nga specializimet

A Financa, Banka dhe Sigurime
B Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
C Marketing dhe Shitje
D Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inocavion
E Biznesi Ndërkombëtar
SPECIALIZIMI (1) FINANCA, BANKA DHE SIGURIME
No Tipi Lënda ECTS
1 C Investimet dhe Analiza Financiare 6
2 C Menaxhimi bankar 6
3 C Institucionet Financiare dhe Tregjet e Kapitalit 6
4 C Sigurimet dhe Menaxhimi i Riskut 6
SPECIALIZIMI (2):  KONTABILITET, AUDITIM DHE TATIME
No Tipi Lënda ECTS
1 C Kontabiliteti i Tatimeve 6
2 C Auditimi 6
3 C Politikat fiskale dhe Taksat 6
4 C Kontabiliteti i Avancuar 6
SPECIALIZIMI (3): MARKETING DHE SHITJE
No Type Lënda ECTS
1 C Marketingu dhe Menaxhimi i shitjeve 6
2 C Sjellja e konsumatorëve 6
3 C Menaxhimi i Brendit dhe produktit 6
4 C Marketingu Digjital 6
 SPECIALIZIMI (4): MENAXHMENT, NDERRMARRESI DHE INOVACION
No Type Lënda ECTS
1 C Menaxhmenti Bashkëkohor 6
2 C Menaxhimi i NVM 6
3 C Ndërrmarrësi dhe Menaxhimi i Inovacionit 6
4 C Zhvillimi i Mundësive / Planifikimi i Biznesit 6
SPECIALIZIMI (5) – BIZNES NDËRKOMBËTAR
No Type Lënda ECTS
1 O Biznesi Ndërkombëtar dhe Strategjia 6
2 O Menaxhimi i marketingut ndërkombëtar 6
3 O Qeverisja Korporative Ndërkombëtare dhe Menaxhimi 6
4 O Negociatat ndërkombëtare të biznesit 6
SEMESTER 6
26 C Seminar 3
27 C Projekti 6
28 O Lëndë zgjedhore 6
29 C Tema e Diplomes 15