Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është tri vite. Në mënyrë që të përfundojë me sukses programin, 120 ECTS  kreditë duhet të mblidhen. Numri i kredive është një masë sasiore për ngarkesën e përgjithshme të punës të një studenti. Ato përfshijnë leksione aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e leksioneve (pjesëmarrja në evente vs studimi privat), hyrja në provime, përgatitja  për provime, punën seminarike dhe tezën. Në vitin e tretë studenti duhet të zgjedhë  një nga fushat e specializimit.

 

VITI PARË: 60 ECTS

SEMESTER  1:30 ECTS
NoType LëndaECTS
1CGjuhë Angleze I3
2CProduktiviteti Personal me IT3
3CKalkulus0
4CMatematikë6
5CHyrje në Makroekonomi6
6CHyrje në Kontabilitet Financiar6
7CHyrje në Menaxhment6
 SEMESTER  2 :  30 ECTS
8CKontabiliteti i Menaxhmentit dhe Kostos6
9CShkrim Akademik3
10CMetodat Statistikore për Biznes I3
11CHyrje në Mikroekonomi6
12CTë Folurit Publik në Gjuhën Angleze3
13CKomunikimi Biznesor në Gjuhën Angleze3
14CMarketing6
SEMESTER 3:  30 ECTS
15CFinancat e Menaxhmentit6
16CMetodat Statistikore në Biznes II3
17CMenaxhimi i Operacioneve6
18CSjellje organizative dhe Lidership6
19CTregti Ndërkombëtare3
20CStandardet Ndërkombetare të Kontabilitetit dhe Raportimit6
SEMESTER 4
21CE Drejta Biznesore6
22CHyrje në Menaxhim të Burimeve Njerëzore6
23CMetodat e Hulumtimit6
24CMenaxhimi Strategjik dhe Inovacion6
25CMenaxhimi i Sistemeve të Informacionit6
SEMESTER 5
26CMenaxhimi i Projekteve6
27OSpecializimi24
SPECIALIZIMI

Në vitin e tretë përzgjedhet një nga specializimet

AFinanca, Banka dhe Sigurime
BKontabilitet, Auditim dhe Tatime
CMarketing dhe Shitje
DMenaxhment, Ndërmarrësi dhe Inocavion
EBiznesi Ndërkombëtar
SPECIALIZIMI (1) FINANCA, BANKA DHE SIGURIME
NoTipiLëndaECTS
1CInvestimet dhe Analiza Financiare6
2CBanka6
3CInstitucionet Financiare dhe Tregjet e Kapitalit6
4CSigurimet dhe Menaxhimi i Riskut6
SPECIALIZIMI (2):  KONTABILITET, AUDITIM DHE TATIME
NoTipiLëndaECTS
1CKontabiliteti i Tatimeve6
2CAuditimi6
3CTatimi Biznesor6
4CKontabiliteti i Avancuar6
SPECIALIZIMI (3): MARKETING DHE SHITJE
NoTypeLëndaECTS
1CMarketingu dhe Komunikimi i Integruar6
2CMenaxhimi i Shitjes6
3CHulumtimi i Marketingut6
4CSjellja e Konsumatorit6
 

SPECIALIZIMI (4): MENAXHMENT, NDERRMARRESI DHE INOVACION

NoTypeLëndaECTS
1CMenaxhmenti Bashkëkohor6
2CMenaxhimi i NVM6
3CNdërrmarrësi dhe Menaxhimi i Inovacionit6
4CZhvillimi i Mundësive dhe Planifikimi Biznesor6
 

SPECIALIZIMI (5) – BIZNES NDËRKOMBËTAR

NoTypeLëndaECTS
1OBiznesi Ndërkombëtar dhe Strategjia6
2OMenaxhimi Ndërkombëtar i Marketingut6
3OMenaxhimi Ndërkombëtar i Korporatave6
4OBiznesi Ndërkombëtar në Tregjet në Zhvillim6
 

SEMESTER 6

28CSeminar3
29CProjekti6
30OZgjedhore6
31CTema e Diplomes15