Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të huajt pa asnjë dallim, pasi posedimi i diplomës së shkollës së mesme ose shkollës ekuivalente (Niveli 3A sipas Standardeve Ndërkombëtare për Klasifikimin e Arsimit – ISCED) i mundëson kandidatit të plotësojë kërkesat e regjistrimit në universitet. Gjithashtu, programi është i hapur për transferimin e studentëve nga universitete të ndryshme vendase apo të huaja, për t’u siguruar që ata të jenë të licencuar dhe akredituar nga institucionet përkatëse.

 

Rekrutimi i kandidatëve bëhet sipas procedurave të pranuara zyrtarisht në nivel institucioni dhe në përputhje me dispozitat e Statutit dhe Ligjit për Arsimin e Lartë.

Kandidatët e interesuar plotësojnë aplikimin për regjistrim duke i bashkangjitur dokumentet e nevojshme dhe dorëzuar në Zyrën e Shërbimit Studentor. Dokumentet e nevojshme gjatë aplikimit janë:

 

  • Formulari i aplikimit (Online of Fizikisht) të merret nga Zyra e Shërbimit të Studentëve (ZSHS);
  • Diplomën/çertifikatën e shkollës së mesme
  • Ekstrakti i lindjes,

 

Kandidati mund të aplikojë edhe përmes emailit: [email protected].

Aplikimet shqyrtohen një nga një brenda kornizës kohore të caktuar për të gjithë studentët për të rritur drejtësinë e procedurës së pranimit dhe për të mundësuar identifikimin e nevojave të veçanta të studentëve të ardhshëm.

 

Rregullore për regjistrimin e studenteve