SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

Qëllimi i trajnimit:

Ky trajnim është për ata që janë duke përfunduar studimet në nivelin Master, Doktoraturë, si dhe për të gjithë ata që në natyrën e punës së tyre kanë të bëjnë hulumtime sasiore, duke përdorur pyetësorët.

Si pasojë e zhvillimeve teknologjike në fushën e komunikimeve, ju jeni të ekspozuar ndaj lajmeve, reklamave dhe promocioneve të ndryshme.

Gjatë tërë kohës ju dëgjoni dhe lexoni parashikime apo prognoza të ndryshme, që janë të bazuara në hulumtime të ndryshme për ambient, ekonomi, politikë, mjekësi, etj. Por, a jeni të sigurt se çfarë është një hulumtim dhe se a jeni të sigurt se të dhënat janë përpunuar si duhet?

Çdo hulumtim që bëhet duhet ta ketë edhe një veprim i cili do të ndërmerret pas atij hulumtimi.
Në ambientin e biznesit ku menaxherët dhe drejtorët janë personat që kanë më së paku kohë të lirë, andaj ata si persona vendimmarrës nuk do t’i angazhojnë resurset e tyre apo nuk do të përfshihen personalisht në ndonjë hulumtim, nëse nuk kanë ndonjë përfitim material apo personal.

Për këtë arsye ju duhet që paraprakisht të përgatitni propozimin për hulumtim, në mënyrë që ju ta merrni aprovimin dhe resurset e nevojshme për ta realizuar hulumtimin tuaj.

Hulumtimi duhet të jetë sistematik dhe për një hulumtim ju mund të bazoheni në literaturë, në observime, intervista dhe mund të përdorni pyetësorë.

Gjatë hulumtimit shkencor duhet të keni kujdes se prej cilave burime i merrni informatat dhe se ku do ta realizoni hulumtimin tuaj.

 

Përmbajtja e trajnimit:

 • Rreth Hulumtimeve;
 • Hulumtimi sasior;
 • Hulumtimet kualitative;
 • Hulumtimi fenomenologjik;
 • Hulumtimi narrativ;
 • Hulumtimi etnografik;
 • Hulumtimet e bazuara në teori;
 • Qasja në raste të studimit;
 • Metoda e kombinuar e hulumtimit;
 • Eksperimenti;
 • Përpilimi i pyetësorit;
 • Zgjedhja e Mostrës;
 • Mbledhja e të dhënave;
 • Llogaritja e shkallës së përgjigjeve;
 • Hyrje në SPSS;
 • Hapja e shënimeve ekzistuese të SPSS;
 • Marrja e të dhënave nga programet tjera;
 • Tolbarët dhe menytë në SPSS;
 • Personalizimi i programit;
 • Pamja Variable;
 • Pamja Data;
 • Pamja Output;
 • Modifikimi i tabelave nga pamja Output;
 • Modifikimi i grafikëve nga pamja Output;
 • Analizimi i të dhënave;
 • Krijimi i raporteve;
 • Codebook;
 • Olap Cubes;
 • Case Summaries;
 • Report Summaries in Rows;
 • Report Summaries in Columns;
 • Descriptive Statistics;
 • Frequency;
 • Descriptives;
 • Explore;
 • Crosstabs;
 • Ratio;
 • Tables;
 • Custom Tables;
 • Multiple Response Sets;
 • Compare Means;
 • Means;
 • One-Simple T Test;
 • Independent-Samples T Test;
 • Paired-Samples T Test;
 • One-Way ANOVA;
 • Shfaqja e Informatave të fajllit;
 • Identifikimi i rasteve të dyfishta;
 • Shtimi i  rasteve dhe variablave nga fajllat tjerë të SPSS;
 • Validation;
 • Copy Dataset;
 • Krijimi i profileve për raste;
 • Sortimi i  rasteve;
 • Riemërtimi i Grupit të të Dhënave;
 • Të dhënat e shfrytëzuara së fundi dhe fajllat e shfrytëzuar së fundi;
 • Rikodimi i fushave ekzistuese;
 • Visualbining;
 • Definimi i vetive të variablave;
 • Grafikët;

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës në këtë trajnim është  140 €

Kohëzgjatja:

Kohëzgjatja për këtë trajnim është 24 orë

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/