E- Qeverisja

Qëllimi i trajnimit:

Ky trajnim ju ndihmon të kuptoni në mënyrë thelbësore e-Qeverisjen dhe përparësitë e e-Qeverisjes në arritjen e qëllimeve personale dhe të organizatës. Me anë të këtij trajnimi ju do të mësoni për zbatimin e parë të e-Qeverisjes dhe përparësitë e zbatimit të kësaj metode. Gjithashtu, ju do të mësoni edhe për teknologjinë e duhur për të implementuar e-Qeverisjen.

Përmbajtja e trajnimit:

  • Definicioni i e-Qeverisjes
  • Përdorimi i TIK në e-Qeverisje
  • Rëndësia e e-Qeverisjes
  • Koncepti për e-Qeverisje
  • Kuptoni aktivitetet në e-Qeverisje

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

  • Shpjegoni përkufizimin e termit e-Qeverisje
  • Shpjegoni përdorimin e TIK (Teknologjia Informative Komunikimit) në e-Qeverisje
  • Shpjegoni rëndësinë e-Qeverisjes
  • Dini për shkathtësitë e duhura për menaxhimin e metodave dhe mjeteve për e-Qeverisje
  • Kuptoni efektshmërinë dhe efikasitetin e e-Qeverisjes

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/