Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

 • Overview of web technologies and web architecture
 • Introduction to HTML and CSS 
 • Continues with HTML and CSS 
 • CSS Selectors, Pseudo-classes, Layouts 
 • External CSS, Flexbox, Responsive Web Design, User Experience and Design 
 • Introduction to Client-Side Scripting (JavaScript), JS Function, Objects 
 • Understanding and Modifying the DOM with JS 
 • DOM, JS Event Handlers, JS Form Validation 
 • Server-Side programming: Basic concepts PHP (Setup, syntax) 
 • Introduction to OOP with PHP 
 • Sessions and Cookies 
 • PHP Forms and PHP Regex 
 • PHP OOP (Visibility, Inheritance, Interface, Abstract class, .ect)
 • Database manipulation (SQL)

Shqip

 • Pasqyrë e teknologjive të internetit dhe arkitekturës së ueb-it
 • Hyrje në HTML dhe CSS
 • Vazhdim me HTML dhe CSS
 • Selektoret e CSS, Pseudo-klasa, Layouts
 • CSS e jashtme, Flexbox, Web Design Responsive, përvoja e përdoruesit dhe dizajni
 • Hyrje në skriptimin nga ana e klientit (JavaScript), Funksioni JS, Objektet
 • Kuptimi dhe modifikimi i DOM me JS
 • DOM, JS Event Handlers, Validimi i forms me JS
 • Programimi nga ana e serverit: Konceptet bazë PHP (Setup, sintaksë)
 • Hyrje në OOP me PHP
 • Sesionet dhe Cookies
 • Format ne PHP dhe PHP Regex
 •  PHP OOP (dukshmëria, trashëgimia, ndërfaqja, klasa abstrakte, .etj)
 • Manipulimi i bazës së të dhënave (SQL)

 

Kohëzgjatja: 30 orë akademike

Cmimi per pjesemarres 150€