ORACLE 11G	1ZO-051

Qëllimi i modulit/trajnimit

Qëllimi i këtij moduli është që të zgjerohen kapacitetet e resurseve njerëzore lidhur me bazën e shënimeve në Oracle.

Përmes këtij moduli, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri praktike mbi funksionimin e bazës së shënime në Oracle, qasja në bazë të shënimeve, manipulimi me shënime , etj.

Përshkrimi i shkurtër i përmbajtjes kryesore të modulit

 • Hyrje
 • Arkitektura e bazës se shënimeve Oracle
 • Instalimi i versionit Oracle Express
 • Mënyrat e qasjes ne baze te shënimeve
 • Syntaksa për shënim te një komande
 • DDL komandat
 • DML komandat
 • Tregimi,filtrimi dhe sortimi i të dhënave
 • Funksionet për të treguar si rezultat një rresht
 • Grupet e funksioneve
 • SQL Joins
 • Subqueries and Set Operators

Rezultatet e arritshme pas përfundimit të modulit:

 • Njohuri baze te funksionimit te bezes se shënimeve
 • Lidhjen ne baze te Shënimeve ( Connect )
 • Shfletim te shënimeve , filtrim dhe soritim
 • Shfletim i shënimeve nga 2 ose me tepër tabela
 • Llojet e lidhjeve gjate shfletimit te shënimeve
 • Insertim , Ndryshim dhe fshirje te shënimeve
 • Ruajtja e rezultateve te shfletimit ne file.
 • Puna me Subqueries
 • Puna me Funksione

Kohëzgjatja e modulit : (56 orë pune)

Çmimi: 190 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/