Procedura permbarimore

JU DO TË MËSONI

 • Çka duhet të përmbajë propozimi për përmbarim,
 • Procedurën e shqyrtimit te propozimit,
 • Kur konsiderohet propozimi i pavlefshëm ose i pakompletuar,
 • Procedurën e caktimit te përmbarimit,
 • Përmbajtjen e aktvendimit për përmbarim.
 • Dallimin ne mes te plotfuqishmërisë dhe përmbarueshmërisë,
 • Përshtatshmërinë e dokumentit për përmbarim
 • Kur propozimi ka te bëjë me sende të luajtshme,
 • Fazat e kësaj procedure, ruajtja e sendeve te sekuestruara,
 • Procedurën kur te debitori nuk gjenden sende për sekuestrim,
 • Ne përgjithësi për organizimin e ankandeve si dhe te drejtën e pengut.
 • Si ushtrohet prapësimi kundër aktvendimit në bazë të dokumentit përmbarues dhe prapësimi kundër aktvendimit në bazë të dokumentit të besueshëm.
 • Si zhvillohet procedura për kundër përmbarim.
 • Cilat janë shkaqet për kundër përmbarim.

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga ky trajnim do të fitoni njohuri themelore praktike për Procedurën Përmbarimore, si dhe do të njiheni me parimet e procedurës përmbarimore dhe të përdorimit të mjeteve juridike. Do të njiheni me përmbajtjen e aktvendimit për përmbarim dhe procedurën e caktimit të përmbarimit. Gjithashtu do të mësoni për procedurën e kundër përmbarimit dhe shkaqet e kundër përmbarimit.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Fillimi i Procedurës
 • Kompetenca
 • Mjetet dhe Objekti i Përmbarimit
 • Gjobat në Procedurën Përmbarimore
 • Procedura e Përmbarimit
 • Bazat Juridike Për Caktimin e Përmbarimit
 • Dokumentet Përmbaruese
 • Titulli Ekzekutiv
 • Dokumentet e Besueshme
 • Procedura e Kundër përmbarimit
 • Shtyrja,
 • Pezullimi
 • Përfundimi I Përmbarimit
 • Mjetet Juridike
 • Mjetet e Rregullta Juridike
 • Prapësimi
 • Ankesa
 • Mjetet e Jashtëzakonshme Juridike
 • Përmbarimi për Realizimin e Kredisë në të Holla Dhe
 • Përmbarimi për Sendet e Luajtshme
 • Kalimi (Transferi) i Kredisë
 • Përmbarimi për kredinë sipas Llogarisë në Bankë
 • Përmbarimi mbi Letrat me Vlerë dhe pjesët në Shoqëritë Tregtare
 • Përmbarimi për sendet e paluajtshme
 • Përmbaruesi Privat

Kohëzgjatja: 12 orë

Çmimi: 89 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/