Bazat e sigurisë së informacionit

Bazat e sigurisë së informacionit

Qëllimi i trajnimit:

Njoftimi bazik për rëndësinë e sigurisë së informacionit, dhe të kuptuarit se informata duhet të shpërndahet vetëm me ata që merren me atë informacion dhe është e kufizuar për të tjerët duke u bazuar në standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar në fuqi.

Përmbajtja:

Moduli është i përpiluar në dy pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me konceptet bazë të sigurisë së informacionit ndërsa pjesa e dytë me legjislacionin në fuqi të Republikës së Kosovës.

Ju do të mësoni:

 • termin informatë dhe siguri e informatës
 • të jepni një përshkrim të shkurtër për rëndësinë e informacioneve
 • konceptin e sigurisë
 • elementet dhe nivelet e rrezikut
 • komponentët e informacionit
 • përgjegjësit e informacionit
 • dizajnimin e arkitekturës së sigurisë
 • faktorët për qasje
 • implementimi dhe ndërrimi i sistemeve
 • plan programet për sigurinë e informacionit
 • kontrollin dhe llojet e tij
 • klasifikimin e informacioneve
 • kompetencat për klasifikim
 • legjislacioni shtetëror në fushën e mbrojtjes së të dhënave

Kohëzgjatja: 16 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/