Shkathtësitë e intervistimit

Shkathtësitë e intervistimit

Qëllimi i trajnimit:

Të kuptoni procesin e intervistimit dhe se si punëdhënësi duhet të zbuloj nëse dikush nga kandidatët është më i miri. Çfarë duhet të dijë kandidati për sjelljet e veta dhe si duhet të përgjigjet në pyetjet e shtruara gjatë intervistës si dhe të kuptoj nëse kjo është një mundësi e mirë për të.

Përmbajtja e trajnimit:

 • Shpjegimi dhe përkufizimi i intervistës
 • Përgatitja për intervistë
 • Caktimi i objektivave të intervistës
 • Finalizimi i kërkesave për vendin e punës
 • Vendimi mbi rekrutimin trajtimi i aplikacioneve
 • Selektimi i të intervistuarve – aranzhimi i intervistave
 • Vendi i intervistës dhe përgatitja e pyetjeve
 • Hapja e intervistës
 • Vlerësimi i aplikuesit
 • Kontrollimi i intervistës
 • Përmbyllja e intervistës
 • Analiza e intervistës
 • Përpilimi i listës së ngushtë
 • Trajtimi i aplikantëve jo të suksesshëm

Ju do të mësoni :

 • Njohjen e procesit të intervistimit nga ana e intervistuesit dhe të intervistuarit
 • Si të përgatiteni për Intervistë
 • Vendosjen për rekrutim
 • Trajtimin e aplikacioneve
 • Selektimin e të intervistuarit – aranzhimi i intervistave
 • Si bëhet përgatitja e vendit të intervistës dhe përgatitja e pyetjeve
 • Si duhet të përmbyllet intervista
 • Si bëhet vlerësimi i aftësive të kandidatit.

Kohëzgjatja: 6 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/