Menaxhimi i financave për jofinancier

Menaxhimi i financave për jofinancier

 

MENAXHIMI I FINANCAVE PËR JOFINANCIER (SIPAS KORNIZËS SË EBCL – B)

Të kuptoni karakteristikat themelore në ndërmarrësi dhe për rëndësinë e ndërmarrësisë. Se si të zvogëloni numrin e projekteve dhe iniciativave të dështuara të biznesit. Ky kurs gjithashtu do ju përgatis varësisht prej dëshirës suaj që të hyni në testim në një prej qendrave të EBC*L me qëllim të sigurimit të një certifikate të njohur ndërkombëtarisht.

Përmbajtja e trajnimit:

 • Krijimi i bilancit kontabël
 • Pasuria
 • Suksesi
 • Pasqyra e fitim/humbjes
 • Kontabiliteti akrual
 • Zhvlerësimi dhe amortizimi
 • Reduktimi i fitimit
 • Llojet e personaliteteve në përgjithësi dhe në veçanti në organizatë
 • Llogaritja/ Kosto e shitjes
 • Shpenzimet fikse dhe ato variabile
 • Margjina e kontributit
 • Politika e çmimit
 • Kontabiliteti i qendrës së shpenzimeve
 • Qendra e fitimit
 • Profitabiliteti
 • Kthimi në ekuitet (ROE)
 • Kthimi nga investimet (ROI)
 • Likuiditeti
 • Proporcioni i kapitalit vetanak
 • Rrjedhja e parasë se gatshme
 • Produktiviteti
 • Ndërmarrjet
 • Shoqëritë aksionare
 • Shoqëritë me përgjegjësi te kufizuar
 • Ortakëritë-partneritetet
 • Shoqëri komandite
 • Bizneset Individuale
 • Format e bashkimit te ndërmarrjeve.

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

 • Kontabilitetin dhe ndërtimin e pasqyrave financiare
 • Kontabilitetin e Shpenzimeve
 • Proporcionet (ratios)
 • Format ligjore të organizimit të Biznesit

Kohëzgjatja: 36 orë

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/