ORACLE 11G	1ZO-052

Qëllimi i modulit/trajnimit

Qëllimi i këtij moduli është që të zgjerohen kapacitetet e resurseve njerëzore  lidhur me bazën e shënimeve në Oracle.

Përmes këtij moduli, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri praktike mbi funksionimin dhe administrimin  e bazës së shënime në Oracle.

Përshkrimi i shkurtër i përmbajtjes kryesore të modulit

 • Hyrje
 • Arkitektura e bazës so shënimeve Oracle 11g
 • Instalimi i versionit Oracle Enterprise dhe krijim i një database
 • Menaxhimi i Instances
 • Oracle Networking
 • Oracle Storage
 • Oracle Security

Rezultatet e arritshme pas përfundimit të modulit:

 • Njohuri të avancuara të funksionimit të bazës së shënimeve Oracle 11g
 • Instalimi i Oracle 11g dhe krijim i bazës së shënime dhe konfigurimi  për përdorim të tij
 • Mënyrat e mirëmbajtjes se bazës në mënyre që baza të jetë up & running
 • Informimi me llojet e “error-ave” që mund të hasen gjatë administrimit të bazës

Kohëzgjatja: 56 orë

Çmimi: 190 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/