Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Qëllimi i trajnimit:

Të njoftohen pjesëmarrësit me konceptet dhe parimet themelore të menaxhimit të resurseve njerëzore siç janë:

 1. Njerëzit janë burim kryesor i organizatës dhe pika kryesore e suksesit të organizatës.
 2. Politika e resurseve njerëzore dhe procedurat duhet të jenë ngushtë të lidhura dhe të jenë investim më i rëndësishëm për arritjen e objektivave organizative dhe të planeve strategjike
 3. Kultura e organizatës duhet të jetë e tillë që t’i çmojë resurset njerëzore dhe t’i përfshijë nga lartë deri poshtë ashtu që të gjithë anëtarët e organizatës të punojnë së bashku për një qëllim të përbashkët.

Përfitimet tuaja nga ky trajnim:

Do të njiheni me konceptet dhe parimet themelore të menaxhimit të burimeve njerëzore si pika kryesore të suksesit të organizatës. Me politikat dhe procedurat për burimet njerëzore si investimin më të rëndësishëm për arritjen e objektivave të organizatës.

Përmbajtja e këtiijë trajnimi:

 • Planifikimi i fuqisë punëtore
 • Rekrutimi i stafit dhe selektimi
 • Përshkrimi i punës së stafit
 • Vlerësimi i punës së stafit
 • Trajnimi i stafit dhe zhvillimi
 • Formimi i ekipit
 • Sistemi i pagesës
 • Disiplina e stafit dhe ankesat
 • Promovimi i stafit, ulje në pozitë, pensionimi dhe transferimi
 • Shpërndarja e stafit, punësimi në organizatë tjetër, teprica dhe dorëheqja

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës në këtë trajnim është  140 €

Kohëzgjatja:

Trajnimi në total zgjatë 18 orë – i shpërndarë në 3 ditë pune

(9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00) për 3 ditë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/