AutoCAD Civil 3D

Trajnimi për  AutoCAD civil 3d

Kohëzgjatja 12 orë

Qëllimi i kursit është të ofrojë njohuri elementare për punë me AutoCAD civil 3d si dhe zbatimin e tij  në fushat e ndryshme ne veçanti në punimet inxhinierisë (gjëoteknikë), gjeodezi elementare, krijimi DTM-es, vendosjes së boshtit, profileve gjatësore, llogaritja e vëllimit etj.

  • Përmbajtja:

-Njohurit themelore  për Civil 3D,

-Dritarja e veglave Toolspace  ,

  1. Krijimi pikave gjeodezike.

– konvertimi pikave,

– importimi pikave,

– definimi  grupit pikave,

– rregullimi i stilit te pikave dhe shenjave te tyre ,

– importimi pikave,

  1. Krijimi i DTM-it,

–  krijimi i  DTM-a ne baze te pikave gjeodezikë,

–  përcaktimi i stileve te DTM-es,

–  ndërtimi i shtresave,

–  llogaritja e vëllimit DTM-es,

–  profili gjatësore,

–  ndërtimi i profilit gjatësore  DTM-a nga akset,

–  editimi stileve te profileve gjatësore,

–  profilet tërthore,

–  editimi stileve te profileve tërthore,

  1. Aplikimi civilit 3d ne projektimet e minierave  sipërfaqësore ,

-projeksioni e vijës,

– projeksioni  shpatit,

– formimi  modelit te fushës se projektuar,

– rregullimi i këtyre modeleve,

– llogaritja e vëllimit ne raporte me DTM-en,

  1. Aplikimi civilit 3d ne hidroteknik,

– përcaktimi i vijave te rrjedhjes se ujit,

– përcaktimi  sipërfaqes ujeprurse,

– formimi  modelit te fushës ujëmbledhëse,

  1. Aplikimi civilit 3d ne projektimet e kanaleve  ,

– zgjedhja e trasesë se kanalit,

– përcaktimi i profilit gjatësore ,

– përcaktimi i niveletës se kanalit,

– përcaktimi i asamblesë se kanalit,

– ndërtimi i korridorit kanalit,

– llogaritja e vëllimit masave gërmim-mbushje,

 

  1. Aplikimi civilit 3d ne projektimet e rrugëve  ,

– zgjedhja e trasesë se rrugës,

– përcaktimi i profilit gjatësore ,

– përcaktimi i niveletës se rrugës,

– përcaktimi i asamblesë se rrugës

– ndërtimi i korridorit rrugës,

– llogaritja e vëllimit masave gërmim-mbushje

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/