Menaxhim i projekteve

Qëllimi i trajnimit:

Në ditët e sotme të zhvillimit të biznesit, menaxherët e projektit ballafaqohen me menaxhimin e projekteve komplekse me buxhete të kufizuara dhe resurse të pakta. Për t’ju shmangur përsëritjes së punëve, vonesave apo pengesave, menaxherët e projekteve kanë nevojë për mjete të avancuara dhe teknika për të ju përshtatur ndryshimeve të shpeshta në këtë ambient biznesi.

Përmbajtja e trajnimit:

 • Shpjegimi dhe përkufizimi i projektit
 • Çfarë është menaxhimi i projektit
 • Pesë fazat e veprimit të ciklit jetësor të menaxhimit të projektit
 • Përkufizimi i problemit të projektit
 • Caktimi i objektivave të projektit
 • Planifikimi i projektit
 • Struktura e aktiviteteve të ndara (SAN), ( WBS)
 • Përcaktimi i kohës dhe çmimit
 • Renditja e aktiviteteve
 • Skema e Gantt-it
 • Planifikimi i rrjetit
 • PERT – VPTR
 • Shkrimi i propozimit të projektit
 • Buxheti i projektit
 • Pakot e punës
 • Menaxhimi i njerëzve dhe marrëdhënieve në projekt
 • Rishikimi i orarit të projektit
 • Mbyllja e projektit
 • Raporti post – implementues dhe final i projektit

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

Menaxhoni projektet e mëdha, projekte të ndërlikuara të cilat përfshijnë buxhete të mëdha dhe ekipe shumë funksionale

Kohëzgjatja: 24 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/