Menaxhimi i rrezikut në projekt

Menaxhimi i rrezikut në projekt

JU DO TË MËSONI

 • Çka është rreziku
 • Gjashtë hapat e procesit të menaxhimit të rrezikut në projekt sipas IMP
 • Çka nënkuptohet me Planifikimin e Menaxhimit të Rrezikut
 • Qëllimin dhe mënyrat e identifikimit të rrezikut
 • Si përpilohet një Regjistër i Rreziqeve dhe Lista e Vëzhgimit të Rreziqeve
 • Analizën Kualitative të Rrezikut
 • Si përpilohet një matricë për probabilitetin dhe ndikimin e rreziqeve në objektivat e projektit
 • Analizën Kuantitative të Rrezikut
 • Mënyrën e marrjes së vendimit duke Llogaritur praktikisht, një Vlerë të Pritshme Monetare (VPM/EMV) të rreziqeve.
 • Përgjigjet e Mundshme në Rreziqet Negative dhe Pozitive
 • Karakteristikat e secilës Përgjigje në Kërcënim ose në Mundësi
 • Procesin e Monitorimit dhe Kontrollit të Rrezikut
 • Çka janë Rreziqet e Mbetura dhe Rreziqet Sekondare

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Do të jeni në gjendje që si pjesë e Menaxhimit të Projektit të ballafaqoheni me rreziqet të cilat mund të paraqiten prej inicimit e deri në përfundimin e projektit.  Do të përfitoni njohuri themelore praktike për Menaxhimin e rrezikut në projekt. Do të mësoni për proceset e planifikimit, identifikimit, analizën e rrezikut, përcaktimin e përgjigjeve në rrezik si dhe për monitorimin dhe kontrollin e rreziqeve që në fund të arrini rezultatin të cilin e keni paraparë me përfundimin e projektit.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Përkufizimi i rrezikut
 • Toleranca për rrezik
 • Përkufizimi i menaxhimit të rrezikut
 • Rreziqet individuale dhe rreziqet e përgjithshme të projektit
 • Qëndrimet e ndaj rreziqeve të grupeve të interesit
 • Procesi përsëritës i menaxhimit të rrezikut
 • Përgjegjësia për menaxhimin e rrezikut në projekt
 • Roli i menaxherit të projektit për menaxhimin e rrezikut të projektit
 • Procesi i menaxhimit të rrezikut
 • Planifikimi i menaxhimit të rrezikut
 • Identifikimi i rrezikut
 • Teknikat për mbledhjen e informatave që të identifikohen rreziqet
 • Regjistri i rreziqeve
 • Analiza kualitative
 • Analiza kuantitative
 • Planifikimi për përgjigje në rrezik
 • Strategjitë për rreziqet negative ose kërcënimet
 • Strategjitë për rreziqet pozitive ose mundësitë
 • Monitorimi dhe kontrolli i rreziqeve.

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/