Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Qëllimi i trajnimit:

Ju do të kuptoni modelin Evropian për zbatimin e privatësisë, terminologjinë kyce të privatësisë dhe konceptet praktike që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale dhe fluksin e të dhënave ndër-kufitare.

Çdo organizatë ka nevojë për mbrojtjen e të dhënave, çdo ditë, ne kemi qasje, ndajmë, menaxhojmë dhe transferojmë të dhënat mes kompanive, kontinenteve dhe botës. Duke i ditur detajisht kriteret për mbrojtjen e të dhënave ju merrni informacionin e nevojshëm si të evitoni abuzimet dhe ju ndihmon të avanconi në karrierë.

Trajnimi mbi Mbrojtjen e të Dhënave ne Europë, trajton ligjet esenciale pan-Evropiane dhe ato kombëtare të mbrojtjes së të dhënave, si dhe praktikat më të mira të standardeve të industrisë në përputhshmëri më këto ligje.

Përmbajtja e këtiijë trajnimi:

  • Ligjet mbi Mbrojtjen e të Dhënave
  • Të Dhënat Personale
  • Kontrollorët (Mekanizmat Rregullues) dhe Proçesorët (Njësitë Qëndrore të Përpunimit të Dhënave)
  • Dispozitat në Lidhje me Informacionin
  • Të Drejtat mbi Subjektin nga i cili përftohen të Dhënat
  • Siguria e Përpunimit të Dhënave
  • Përgjegjësia
  • Përçimi ose Transferimi i të Dhënave në rrafshin Ndërkombëtar
  • Mbikqyrja dhe Zbatimi
  • Përputhshmëria

Kohëzgjatja:

Trajnimi në total zgjatë 18 orë – i shpërndarë në 3 ditë pune

(9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00) për 3 ditë

Çmimi:

Çmimi për një pjesëmarrës në këtë trajnim është  140 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/