Trajnimi i trajnerëve

JU DO TË MËSONI

 • Kompetencat e Trajnerit
 • Dallimin në mes Trajnimit dhe Edukimit
 • Si të bëhet “Vlerësimi i Nevojave të Trajnimit”
 • Si të dizajnohet Hulumtimi për Analizën e nevojave të trajnimit
 • Cilat janë keqkuptimet për Trajnimin
 • Metodat e ofrimit të Trajnimit
 • Si përpilohet materiali për mbajtjen e trajnimit (doracaku për instruktor, doracakët për pjesëmarrës, PowerPoint prezantimin, materiali për ushtrime, rastet e studimit, thyesit e akullit, luajtjen e rolit, etj.)
 • Si të lehtësoni diskutimet, drejtoni aktivitetet, menaxhoni sesionet e trajnimit dhe siguroni shkathtësi tjera për trajnimin e të tjerëve në mënyrë efektive
 • Si të përgatitet vendi i trajnimit, cilat pajisje dhe si të përdoren ato në trajnim
 • Mënyrat e Vlerësimit të Trajnimit dhe Rezultateve.

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Do të mësoni për të gjitha aspektet e mbajtjes së trajnimit. Si të përpiloni materialin për trajnim, të përcaktoni objektivat e trajnimit dhe të mësojnë teknikat e prezantimit të materialit të përgatitur për trajnim. Do të kuptoni  rendësin e të folurit si qëllim i komunikimit efektiv, të përdorimit të teknologjisë multimediale dhe veglave tjera për përfitimin e sigurisë në vete në mbajtjen e trajnimit gjatë aftësimit të pjesëmarrësve që marrin pjesë në trajnim.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Kompetencat e trajnerit
 • Dallimi në mes Edukimit dhe Trajnimit
 • Përfitimet nga Trajnimi
 • Implementimi i “Vlerësimit të nevojave të Trajnimit”
 • Metodat e mbajtjes së Trajnimit
 • Teknika e ligjërimit
 • Teknika e diskutimit grupor
 • Përdorimi i ushtrimeve grupore (simulimeve).
 • Thyesit e akullit, luajtja e roleve, studimi i rasteve,
 • Përpilimi i materialet për mbajtjen e trajnimit (materiali për instruktor, doracakët për pjesëmarrës, PowerPoint prezantimin, materialin për ushtrime, rastet e studimit, thyesit e akullit, luajtjen e rolit, etj.)
 • Taksonomia e Boomit për përcaktimin e objektivave dhe vlerësimin e rezultateve
 • Menaxhimi i hapësirës për mbajtjen e trajnimit
 • Përdorimi i mjeteve multimediale në prezantim
 • Të folurit, gjuha trupore gjatë prezantimit
 • Ushtrimi përfundimtar për mbajtjen e një prezantimi trajnues

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/