Java Programming

Qëllimi parësor i trajnimit është që të:

  • mësohen njohuri bazike të koncepteve të programimit kompjuterik duke përdorur/shfrytëzuar gjuhën e programimit Java.
  • fitojnë diturinë dhe shkathtësitë e nevojshme për analizimin dhe zgjidhjen e algoritmeve të përshtatshme.

 

Objektivat për t’u arritur qëllimi i përgjithshëm:

  • Analizimi dhe përzgjedhja e editorëve dhe IDE për programim.
  • Analizimi i gjuhëve programuese
  • Përdorimi i Graphic User Interface
  • Mësimi i koncepteve themelore të gjuhës programuese JAVA
Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:
Kandidatët do të duhej të jenë të gatshëm të analizojnë dhe të zgjidhin probleme praktike duke
përdorur njohuritë e fituara gjatë trajnimeve.
Kohëzgjatja:64 Orë akademike