Stata ®

Qëllimi i trajnimit:

Ky trajnim ka për qëllim avancimin e njohurive dhe aplikueshmërisë së aplikacionit STATA. Fokus i rëndësishëm do t’i kushtohet analizës së regresionit, modelimit përmes përdorimit të strukturave të të dhënave në format ‘panel’ si dhe interpretimit të rezultateve të nxjerra nga metodat e avancuara ekonometrike.

 

Përmbajtja:

TEMA 1: Hyrje në STATA

 • Aplikacioni STATA
 • Insertimi i të dhënave
 • Njohja e të dhënave
 • Statistikat deskriptive
 • Paraqitja grafike e të dhënave

 

TEMA 2: Analiza regresioni me të dhëna cross-sectional

 • Regresioni i thjeshtë
 • Aplikimi i OLS
 • Regresioni i shumëfishte duke përdorur STATA
 • Interpretimi i rezultateve të regresioni të shumëfishta duke përdorur STATA
 • Testimi i hipotezave me STATA
 • Selektimi i modelit më të duhur ekonometri me STATA
 • Regresioni i shumëfishta me të dhëna kualitative ose binare (dummy)

 

TEMA 3: Metoda e Panelit

 • Pooling të dhënat ndërmjet periudhave dhe observimeve
 • Analiza me dy periudha përmes STATA
 • Analiza me më shumë se dy periudha

 

TEMA 4: Metoda të avancuar të analizave me të dhëna ‘panel’

 • Përcaktimi i modelit përmes testeve duke përdorur STATA
 • Modeli ‘fixed-effect’
 • Modeli ‘random-effect’
 • Aplikimi i modeleve të ndryshme duke u bazuar në strukturën e balancuar ose jo të balancuar të të dhënave
 • Modele të tjera të avancuara për të dhëna ‘panel’
 • Intereptimi i rezultateve të nxjerra përmes STATA

 

Pas përfundimit të modulit, kandidatët duhët të jenë në gjendje që të:

 1. Aplikojnë STATA në analiza ekonometrie
 2. Aplikojnë më shumë se një model

ekonometri në analizat e tyre

 1. Perforomojnë analiza të të dhënave dhe

prezantojnë ato në formë tabelore e grafike

 1. Intereptojnë rezultatet dhe testet e nxjerra
 2. Arrijnë të ofrojnë zgjidhje për probleme të

ndryshme ekonometrike

 

Kohëzgjatja: 24 orë

Çmimi: 140 euro

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/